EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
13.02.2020

Fondy EHP a Norska představují zajímavou příležitost (nejen) ve výzkumu, kultuře a životním prostředí

V únoru loňského roku bylo na slavnostní konferenci v Praze oficiálně zahájeno třetí programové období Fondů EHP a Norska v České republice. Donorské státy, kterými jsou Island, Norsko a Lichtenštejnsko, nabízejí celkem 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč) na podporu projektů zaměřených především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Pro žadatele je připraveno celkem 8 tematických programů a jeden program bilaterální spolupráce.


Program Výzkum KAPPA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s aplikační sférou. Aktuálně je vyhlášená 1. výzva/veřejná soutěž s termínem uzávěrky do 27. února. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

Program Kultura podporuje revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity. V oblasti kulturního dědictví lze žádat o granty na ochranu a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Výzva byla vyhlášena v prosinci loňského roku a žádosti je možné podávat do 31. března. V oblasti současného umění je vyhlášená výzva na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění, vizuálního umění a literatury. Další oblastí podpory je umělecká kritika a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem.

Program Životní prostředí je zaměřen na projekty životního prostředí, zejména pak na zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech zahrnující i opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám. Důraz bude kladen především na projekty přicházejícími s inovativními řešeními a pilotní projekty. Podpořeny budou také projekty zvyšující povědomí o dané oblasti a zaměřující se na budování kapacit. Většina výzev bude vyhlášena v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku.

Cílem programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání. Výzvy byly již vyhlášeny, termíny uzávěrek jsou v únoru a březnu.

Program Vnitřní věci se zaměřuje na lepší prevenci a vyšetřování trestné činnosti. Program bude realizován prostřednictvím čtyř předem definovaných projektů a jednoho malého grantového schématu.

Cílem programu Zdraví je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. Program bude realizován prostřednictvím 3 předem definovaných projektů a projektů podpořených v rámci otevřených výzev a malého grantového schématu.

Program Lidská práva bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Bude také přímo zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou například Romové.

Program Spravedlnost podpoří systémová opatření v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče. Finanční prostředky programu budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy s cílem snížit užívání drog mezi vězni, zvýšit jejich motivaci na změnu, podpořit reintegrační aktivity a zvýšit odbornou kvalifikaci odsouzených osob při výkonu trestu.

Mgr. Ladislav Kučera

05.02.2020

TŘI KROKY A TŘI MĚSÍCE K DOTACI NA ÚSPORY ENERGIÍ

Ještě tři měsíce – až do konce dubna – bude otevřena V. výzva programu Úspory energie. Ten nabízí dotace od 30 % pro velký až po 50 % pro malý podnik, a to na prakticky jakékoliv opatření, které povede ke snížení spotřeby energií v podnikatelské sféře. Výzva je otevřena od poloviny září a nabízí ještě 5,3 mld. Kč. Jak využít dotační příležitost? Jde to poměrně snadno ve třech základních krocích.


1. Energie v podniku

Vytvořte si přehled všech energií, které spotřebovává váš podnik. Hlavní jsou samozřejmě elektřina, zemní plyn a teplo, nezapomeňte ale ani na uhlí, topné oleje nebo biomasu. Pro základní orientaci je důležitý roční objem spotřeby a nákladů.

Promyslete, které spotřebiče jsou nejvýznamnější z pohledu spotřeby energií – může to být systém vytápění, stroje či jiné výrobní technologie nebo osvětlení. Zmapujte také existující dokumentaci ke strojům nebo stavbám, statistiky spotřeby energií a případně zpracované energetické audity.

2. Energeticky úsporná opatření

Váš podnik má v krátkodobém plánu nebo ve výhledu jistě řadu investic. Nejsou mezi nimi některé, které by mohly vést ke snížení spotřeby energií? Pokud ano, možná na ně budete moci také čerpat dotaci. Získali jsme podporu na nové servery, výrobní stroje nebo prostorovou optimalizaci výroby.

Program Úspory energií konkrétně podporuje opatření na zdrojích nebo rozvodech energie včetně chladu (např. nové hořáky, izolace rozvodů, nové transformátory, systémy regulace apod.), instalaci nových zdrojů včetně změny média nebo kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Oblíbená je výměna za LED osvětlení včetně rozvodů a regulace.

Mezi stavební opatření se řadí zateplení stěn a střech, výměna oken, vrat nebo světlíků a rekonstrukce vzduchotechniky, též včetně rekuperace. V podnicích s vyšší spotřebou energií bývá možnost využít odpadního tepla, například pro přípravu teplé vody nebo sušení. Dotaci je možné získat také na obnovitelné zdroje energie, např. solární termické a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo využití biomasy.

Velká spotřeba energií bývá spojena s výrobními stroji. Vývoj ve strojírenství také směřuje k vyšší energetické efektivitě, dotaci je tak možné v řadě případů získat i na obnovu technologií.

S výběrem vhodných opatření pro dotační projekt vám pomohou naši odborní konzultanti a energetičtí specialisté.

3. Žádost o podporu

Hlavní přílohou žádosti bude energetický posudek – odborný dokument posuzující opatření, jejich ekonomický i environmentální přínos. Zpracování posudku samozřejmě zajistíme. Dále zpracujeme podnikatelský záměr, další přílohy, žádost samotnou a zajistíme její podání.

V žádosti se zavážete k dosažení určité energetické úspory. Na realizaci projektu budete mít čas do března 2023. Během realizace může dojít ke změnám opatření, důležité je samozřejmě dosažení závazné úspory a dotační přijatelnost projektu.

Ing. Dalibor Pituch

10.01.2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO FIRMY V ROCE 2020

Rok 2020 je posledním z rozpočtového období 2014–2020. Mohlo by se zdát, že dotačních příležitostí již tolik nenabídne. Nicméně jenom v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), hlavním dotačním zdroji pro podnikatele, je aktuálně proplaceno jen 22,5 % celkových prostředků a s příjemci je zasmluvněno jen necelých 50 %. Větší polovina je tedy stále k dispozici – a zájmem nejenom MPO bude co nejvíce prostředků rozdat. A to rychle. 


V oblasti dotací na výzkum, vývoj a inovace v lednu dobíhají výzvy v programech Aplikace (samotný VaV) a Inovace (zavedení výsledků VaV). Výzva Potenciálu (infrastruktura VaV) byla ukončena už v prosinci. Vyhlášení ještě jedné výzvy ve všech tří programech s alokacemi po 1 mld. Kč lze očekávat v polovině roku.

Na jaře kromě toho bude soutěžní návrhy přijímat program Trend podobný Aplikacím, avšak s výhodou zálohového proplácení dotací předem, vyšší mírou podpory pro VaV organizace a nižší administrativou. Očekávání jsou rovněž spojena s iniciativou The Country for the Future a jejím programem Inovace do praxe. Podpora se zaměřuje na vývoj a zavádění inovací produktů a postupů. První výzva končí v lednu, druhá přijde během roku.

Zajímavým programem bude i Prostředí pro život a jeho podprogram 2, který podpoří inovace v oblasti životního prostředí. Podobně se pak program Doprava 2020+ zaměří na VaV v oblasti udržitelných forem dopravy nebo program Théta na VaV energetických technologií.

Menší podpora na části inovativních aktivit firem může směřovat z mezinárodního programu SME Instrument nebo českých Proof of Concept a Inovační vouchery. Podnikatelům jsou také k dispozici různé programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti VaV.

Oblíbeným programem zůstávají Úspory energie, které podpoří prakticky jakékoliv opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií v podniku. Poslední výzva bude otevřena do konce dubna. Současně budou podporovány Fotovoltaické elektrárny až do 2 MWe včetně akumulace, Elektromobily, Druhotné suroviny, Odpady a některé typy Obnovitelných zdrojů. I tyto programy jsou aktuálně k dispozici s otevřenými výzvami. Dotace směřují i do sítí pro zásobování teplem.

Rozvoj podnikání je možný prostřednictvím rekonstrukce podnikatelských Nemovitostí, aktuálně v uhelných regionech a v oblasti cestovního ruchu, během roku je plánována ještě jedna výzva. Prostý nákup výrobních Technologií je možný u začínajících podnikatelů (dotace do 1 mil. Kč) nebo v souvislosti s digitalizací výroby. Podporováno je rovněž vzdělávání zaměstnanců.

Přípravy nového rozpočtového období 2021–2027 jsou v plném proudu na evropské i národní úrovni. Systém dotací sice dozná určitých změn, nicméně podpora výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako různých energetických úspor a environmentálních opatření zůstane zachována.

Ať už připravujete jakýkoliv investiční záměr, neváhejte nás kontaktovat. Obvykle je možné zajistit dotační podporu alespoň na jeho část. Náš tým zkušených konzultantů bude připraven i celý letošní rok.

Ing. Dalibor Pituch

11.11.2019

Inovační strategie České republiky na roky 2019–2030

Inovační strategie ČR 2019–2030 byla Vládou ČR schválena už v únoru 2019 a představuje strategický rámcový plán pro vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Hlavními prioritami jsou posílení konkurenčního prostředí a pokročilá technologická řešení i služby založené na znalostech. Strategie má za cíl zařadit zemi mezi inovační lídry Evropy a současně mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Tyto smělé vize jsou postaveny na bohatém potenciálu země, širokých podnikatelských dovednostech, výzkumném zázemí i bohatých průmyslových tradicích.


Součástí strategie je zavedení nové značky The Czech Republic: The Country For The Future. Národní hospodářský brand je postaven na profilu země, které jsou vlastní technologické inovace, a to na národní i mezinárodní úrovni. Na program vyhradilo Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 6,1 miliardy korun pro období let 2020–2027.

Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Samozřejmostí je provázanost strategie s Národní RIS3 strategií a dalšími dokumenty, které ovlivní nastavení operačních programů v programovém období 2021–2027.

Jedním z prvních kroků bude zvýšení výdajů na podporu výzkumu a vývoje a jeho reálného propojení na oborově korespondující firemní prostředí, a to i za využití neveřejných finančních nástrojů či podporou účasti v Horizon Europe.

Pro dosažení cílů bude zaveden účinný systému polytechnického vzdělávání od základních škol, přes střední a vysoké školy, až po celoživotní vzdělávání a re-skilling. Důraz bude kladen na kreativitu, badatelské přístupy, technickou představivost nebo logické a kritické myšlení.

Další pilíř se zaměří na posílení podpory vzniku endogenních českých firem, start-ups a spin-offs prostřednictvím uceleného programu financování s národní podporou.

V Česku byla v posledních letech zavedena řada důležitých nástrojů pro digitalizaci, jen ve veřejné sféře se implementovalo více než 700 on-line řešení. Digitalizace však doposud byla chaotická, nekomfortní a nepřinesla úsporu času ani nákladů. Soubor opatření Digitalizace státu, výroby a služeb pomůže při řešení, důraz bude kladen zejména na principy Průmyslu 4.0.

EU fondy i národních prostředky budou podporovat nejperspektivnější inovační centra a výzkumné infrastruktury, ať už jsou to centra mezinárodního významu, tak centra vysoce užitečná pro českou společnost a hospodářství.

Produkční potenciál ekonomiky podporovaly investiční pobídky. Nově budou podmíněny vazbou na vysokou přidanou hodnotu produkce a na spolupráci s výzkumnou infrastrukturou. Pilíř Chytré investice přinese také vyšší investice do perspektivních odvětví jako je např. umělá inteligence, nanotechnologie, energeticky úsporná řešení atd.

Soustavně bude také posilována ochrana duševního vlastnictví – podporou systematického vzdělávání v této oblasti již od základních škol nebo podporou patentové ochrany a vymáhání práv v této oblasti. Koncepce ochrany duševního vlastnictví se promítne také do ostatních řídících dokumentů EU a ČR.

Česko buduje páteřní síť komunikací, proces ale blokují zdlouhavá řízení. Infrastruktura ani legislativa nejsou připraveny na autonomní vozidla, řešena není ani citylogistika. Pilířů zabývající se mobilitou a stavebním prostředím tak v krátkém čase přinese např. reformu stavebního práva se zásadním urychlením schvalovacího procesu.

Chytrý marketing vybuduje značku České republiky jako sebevědomého inovačního lídra. Značka bude postavena na excelenci českých výzkumných center, unikátních produktech českých firem i na špičkové vědě v pokročilejších technologiích.

Více informací nejen o samotné Inovační strategii, ale také o novinkách a aktuálním dění z oblasti inovací a digitalizace nabídne nový web Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese https://www.countryforfuture.com/.

Ing. Jiřina Turková

05.11.2019

Denní stacionář v Přešticích zdvojnásobil svoji kapacitu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích na Plzeňsku již delší dobu usiloval o výstavbu budovy, která by rozšířila služby denního stacionáře. Povedlo se to až díky dotačnímu projektu, který připravila a realizovala společnost EUFC CZ. Stacionář má tak v současné době kapacitu 20 míst a přestěhoval se z provizorních prostor bývalé fary do nové a komfortní budovy.


Denní stacionář Kristián zajišťuje pravidelnou, bezpečnou a odbornou ambulantní sociální službu osobám od 27 let a seniorům. Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení dobré kvality života. Stacionář je vlastněn farním sborem a provozuje jej paní Michaela Cimická.

V objektu bývalé fary v Přešticích probíhají různá evangelická setkání a aktivity sdružování dětí, dospělých, místní setkání, volnočasové a další činnosti. Z důvodu značné poptávky po službě denního stacionáře byl dříve stávající objekt provizorně uzpůsoben pro 10 uživatelů.

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci projektu Denní stacionář Kristián, a to do 30. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, oblast podpory Rozvoj sociálních služeb. Dotace byla schválena, její celková výše činí 21,3 mil. Kč. Společnost EUFC CZ byla nápomocna již při tvorbě projektového záměru, také pak při zpracování, podání a administraci dotačního projektu včetně výběrových řízení. V současné době se EUFC CZ podílí na implementaci a dokončení realizace projektu.

Jakmile byl nový stacionář vybudován, byli uživatelé přemístěni do komfortnějšího prostředí. Každý den ve stacionáři má své téma, jehož součástí je třeba tvoření, zpívání nebo trénink paměti.

Nový stacionář byl slavnostně otevřen 20. 10. 2019 panem farářem Satkem. Velmi dojemného a příjemného setkání se kromě řady hostů účastnili i zástupci EUFC CZ Karel Bořecký a Simona Dorazilová. Otevření proběhlo formou mše spojené s hudbou a tanečním vystoupením.

Děkujeme za možnost být u přípravy a realizace tohoto potřebného projektu a přejeme stacionáři spokojené klienty i dlouhou udržitelnost.

Ing. Simona Dorazilová