EURO FINANCE CONSULTING
 

News and comments from the world of European subsidies

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
25.02.2015

V Ostravě proběhla jednání o budoucí spolupráci v rámci uskupení TRITIA

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA) vzniklo s cílem usnadnit spolupráci příhraničních regionů z Česka, Slovenska a Polska. Zaměřuje se na identifikaci a realizaci společných projektů v oblasti dopravy, podpory podnikání, cestovního ruchu a energetiky. ESÚS TRITIA přizvala ke spolupráci společnost EUFC CZ. V rámci iniciačního setkání jsme seznámili předsedy regionálních hospodářských komor s novými dotačními programy, které by mohly příhraniční spolupráci dále podpořit.


Vznik ESÚS TRITIA iniciovalo v roce 2013 Polsko.  Seskupení tvoří Moravskoslezský kraj (CZ), Žilinský kraj (SK) a Slezské a Opolské vojvodství (PL). Rozsah aktivit jeho aktivit je široký. Hlavními oblastmi jsou doprava, hospodářství, cestovní ruch a energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Doplňkové oblasti spolupráce tvoří kultura, životní prostředí, lidské zdroje, vzdělávání a sport. 

Únorové jednání ESÚS TRITIA v Ostravě podnítil zástupce Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina.  Cílem jednání bylo analyzovat možnosti využití evropských dotačních programů, ať již v oblasti měkkých projektů či vědy, výzkumu a inovací. EUFC prezentovala jako jeden z možných nástrojů program HORIZONT 2020, který poskytuje množství příležitostí pro spolupráci mezi subjekty v oblasti TRITIA.

Příhraniční spolupráce akceleruje. V rámci setkání byl deklarován záměr splavnění Odry v úseku Kozle-Ostrava. Zároveň byla představena připravovaná iniciativa „ANO-TAK“. Jedná se o internetový portál informující o kulturních a společenských událostech konajících se v příhraničních oblastech. Jeho spuštění se plánuje na příští měsíc.

Spolupráce s ESÚS TRITIA přináší spoustu nových příležitostí pro všechny zúčastněné strany. Jsme rádi, že EUFC může být u toho. 

Ing.Veronika Mahdalová

11.02.2015

Jak na zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014–2020

Při realizaci projektů podpořených evropskými dotacemi mají jejich příjemci povinnost realizovat stavební práce, dodávky či služby prostřednictvím výběrových řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo jednotný Metodický pokyn, kterým by se mělo řídit zadávání zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Dokument je závazný pro všechny programy v rámci evropských fondů. Co obsahuje a na co byste si v novém období měli dát pozor? Přinášíme stručný přehled nejdůležitějších bodů. 


Typy zakázek a způsob jejich zadávání

Metodický pokyn dělí zakázky do dvou skupin. Malé zakázky jsou takové, u kterých předpokládaná hodnota nepřesáhne 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a služby. V případě stavebních prací je limit pro malou zakázku 6 000 000 Kč bez DPH. Cokoliv nad tyto limity se považuje za zakázky vyšší hodnoty. 

Zadavatelé nejsou povinni řídit se Metodickým pokynem, pokud zadávají zakázky malé hodnoty do 400 000 Kč bez DPH. Tento limit platí pro sektorové a veřejné zadavatele. Pro ostatní zadavatele je stanoven limit 500 000 Kč bez DPH za podmínky, že celková poskytovaná dotace na danou zakázku není vyšší než 50 %.

Zakázky musí být dle Metodického pokynu zadávány v otevřené výzvě (tzn. zveřejnění výzvy na profilu zadavatele nebo ve Věstníku veřejných zakázek nebo na webových stránkách OP). V případě zakázek malé hodnoty je možné postupovat způsobem uzavřené výzvy, kdy zadavatel vyzve minimálně 3 zájemce k podání nabídky.

Pro zakázky malé hodnoty je lhůta pro podání nabídek minimálně 10 kalendářních dnů, pro zakázky vyšší hodnoty minimálně 15 dnů. U nadlimitních zakázek pro sektorové zadavatele nesmí být lhůta pro podání nabídek kratší než 35 dnů.

Jednání s uchazečem

Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit možnost, že o podaných nabídkách bude s uchazeči jednat.

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování nabídky podílela osoba, u které je důvodné podezření na střet zájmů (př. zaměstnance zadavatele, člen realizačního týmu projektu nebo člen statutárního orgánu zadavatele). Stejné pravidlo platí i pro uchazeče, jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení.

Metodický pokyn stanovuje podmínky pro zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb, které jsou obdobné jako v zákoně o veřejných zakázkách. Jedinou změnou je, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nesmí překročit 50 % ceny původní zakázky.

K čemu slouží Metodicky pokyn

Hlavním účelem Metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek, které nespadají pod režim zákona o veřejných zakázkách. Dokument je závazný jak pro Řídící orgány jako subjekty zodpovědné za řízení a provádějí operačních programů, tak pro příjemce dotace, kteří budou v programovacím období 2014–2020 výběrová řízení realizovat.

V současné době zatím nejsou známa konkrétní pravidla pro realizaci výběrových řízení v rámci jednotlivých operačních programů. Metodický pokyn představuje základní stavební kámen pro tvorbu těchto pravidel a v žádném případě neumožní zadavatelům mírnější povinnosti, než takové jaké jsou v jeho znění zakotveny.

Ing. Ladislav Krůtil, Ing. Marcela Hnátová

 

3.2.2015

Nové možnosti dotací pro podnikatele

Jeden z klíčových speakerů konference - náměstek MPO Tomáš Novotný (uprostřed) spolu s jednatelem EUFC Danielem Mayerem (vpravo) a náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Martinem Sikorou (vlevo).

Již za dva měsíce by mohli podnikatelé začít žádat o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Proč došlo k několikaměsíčnímu zpoždění ve vyhlašování výzev a jaké změny s sebou přináší OPPIK oproti svému předchůdci, programu Podnikání a inovace? I to byla témata konference, kterou v Ostravě v posledním lednovém týdnu spolupořádala EUFC CZ s.r.o. Přečtěte si to nezajímavější, co na konferenci zaznělo. 


Tomáš Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu, ve svém úvodním vystoupení shrnul problémy s přípravou OPPIK. Podle původních příslibů měl být schválen už v lednu, nicméně Evropská komise tento krok zamítla s tím, že Česká republika nesplnila předběžné podmínky spojené s přijetím služebního zákona.

Podle Novotného se OPPIK stal rukojmím prováděcích vyhlášek k tomuto předpisu. Schválení programu se tedy očekává společně s ostatními operačními programy až v červnu 2015.

I přes to MPO připravuje první výzvy, které by rádo vyhlásilo v nejbližším možném termínu. Aktuální vývoj naznačuje, že se tak stane v dubnu, aby termíny pro určení způsobilých výdajů byly co nejbližší. Nicméně i pokud se podaří výzvy vyhlásit, jejich hodnocení bude z důvodu dokončení administrace předchozího dotačního období pozvolné a první schvalování žádostí přijde nejdříve ke konci roku 2015.

Podávání žádostí o dotace v OPPIK přinese některé novinky. MPO bude kontrolovat zadávací dokumentace výběrových řízení už před vyhlášením. 

Toto opatření má přinést nižší chybovost. Při hodnocení projektů mají být nahrazeni externí hodnotitelé interními, proces hodnocení by tak měl být transparentnější. 

Poskytovatel dotace také plánuje zlepšit informovanost žadatelů prostřednictvím ukázkových projektů. Podle novely zákona o kontrolách by také měla být eliminována role finančních úřadů, kontroly zajistí MPO a CzechInvest.

Ostravské konference se zúčastnilo celkem 130 zástupců převážně podnikatelské sféry. Během konference byly prezentovány aktuální informace o připravovaných dotačních programech v OPPIK, programech Technologické agentury ČR, mezinárodních programech i o programu Moravskoslezského kraje.

Ing. Dalibor Pituch

21.1.2015

EUFC se rozrůstá na Slovensko

Koncem loňského roku došlo ke změně vlastnické struktury poradenské společnosti EUFC CZ s.r.o. Dosavadní společník a jednatel pan Daniel Mayer založil novou společnost EUFC Holding s.r.o., která získala celý obchodní podíl ve společnosti EUFC CZ s.r.o.


Nově založená holdingová společnost v prosinci 2014 získala celý obchodní podíl ve slovenské společnosti EUFC s.r.o., od ledna 2015 přejmenované na EUFC SK s.r.o. Po sedmi letech tak opět dochází ke spojení české a slovenské značky EUFC. Zatímco v letech 2004 až 2008 vlastnila českou pobočku slovenská matka, nyní se role obrací.

V současné době pracujeme na transformaci slovenské dcery, zavádíme české know-how a procesy. EUFC SK tak naváže na své dřívější úspěchy a značka EUFC bude již brzy připravena nabídnout své špičkové poradenské služby v Česku i na Slovensku.

Součástí skupiny i nadále zůstává GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o., která poskytuje poradenství při přípravě a realizaci energetických projektů.

8.1.2015

Dotace 2014-2020: snad už se konečně dočkáme

Několikaletý svízelný proces příprav České republiky na využívání finančních zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 se patrně blíží ke zdárnému konci a přidělené prostředky bude možné začít v dohledné době čerpat.


Ministerstvo pro místní rozvoj, které vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci, zveřejnilo koncem loňského roku na stránkách www.doteceeu.cz předběžné harmonogramy výzev pro podávání žádostí o podporu z jednotlivých operačních programů. Nutno upozornit, že žádný z českých operačních programů dosud nebyl finálně schválen Evropskou komisí, a tak je potřeba považovat tyto harmonogramy pouze za indikativní. Rozhodně nelze vyloučit, že v nich nebude docházet k dalším změnám.

Zbystřit pozornost by v tuto chvíli měli zejména podnikatelé všech velikostních kategorií, kteří plánují realizovat své investiční záměry v regionech ČR (mimo území hl. m. Prahy).

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit první výzvy ve většině svých programů podpory na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Také Ministerstvo životního prostředí by rádo v průběhu I.Q 2015 vyhlásilo některé výzvy (např. na projekty materiálového a energetického využití odpadů).

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že času je ještě dost, není tomu tak.

Je potřeba si uvědomit, že zpracovat kvalitní (a tím pádem i úspěšný) projekt vyžaduje dostatečnou a pečlivou přípravu.

A jak říká klasické české přísloví: „Štěstí přeje připraveným.“ Naopak, celkem „v klidu“ mohou zatím zůstat například žadatelé na území hl. m. Prahy, kde se první výzvy očekávají až ve druhé polovině roku.

Mgr. Ladislav Kučera