EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
05.06.2019

TREND – NOVÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMÁCH

Nový dotační program TREND je zaměřený na výzkum a vývoj ve firmách a jejich spolupráci s výzkumnými organizacemi. TREND je nástupcem programu TRIO a je podobný programu Aplikace. TREND je ale financován z národních zdrojů a spravuje jej TA ČR. V příštích 5 letech TREND nabídne 15 mld. Kč. Právě otevřená 1. veřejná soutěž má alokaci 2 mld. Kč, cílí na zavedené firmy se zkušenostmi s výzkumem a vývojem a to nejdůležitější: příjem návrhů projektů končí už 11. července. Míra dotace je od 25 do 70 % dle velikosti podniku, výzkumné organizace dostanou dotaci až 90 %.


Většina firem, které již v minulosti žádaly o podporu na výzkum a vývoj, zná podmínky a terminologii programu Aplikace z OP PIK. TREND nevyžaduje po velkých podnicích vytváření konsorcií s malými firmami, také nelimituje žadatele ve výzkumných aktivitách projektu a používá mírně odlišnou terminologii. 

TREND naopak pečlivěji sleduje tematické zařazení projektu. Při přípravě žádosti je potřeba vybrat vhodná témata národních i evropských priorit výzkumu v kombinaci s tématy centrální evidence projektů a také klíčovými technologiemi, tzv. KET’s. Cílem projektu může být např. prototyp, užitný vzor, poloprovoz nebo software a další.

Na co mohou firmy získat podporu? Předně na osobní náklady (včetně případných stipendií pro studenty), dále na smluvní výzkum, cestovné, ale také všechen materiál a komponenty potřebné pro práci na projektu, či nepřímé náklady v podobě nájemného a energií. Dotovat není možné investice, ale pouze odpisy používaných strojů a zařízení.

Návrh projektů se podává přes systém ISTA společně s představením projektu, marketingovou studií a ekonomickými přínosy projektu. Hodnotící kritéria tvoří z 60 % tři hlavní oblasti: technická úroveň řešení, uplatnitelnost výsledků na trhu a ekonomické přínosy projektu. Proces hodnocení má být poměrně rychlý: návrh může získat až 3 x 100 bodů + 30 bodovou tematickou bonifikaci.

Pokud u vás ve firmě ještě před začátkem léta uvažujete o projektu výzkumu a vývoje, neváhejte nás kontaktovat. S přípravou žádosti můžeme začít okamžitě – pokud nestihneme současnou výzvu, využijeme podzimní Aplikace nebo další veřejnou soutěž programu TREND v roce 2020.

Ing. Ondřej Hora

30.08.2018

7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA JIŽ NA PODZIM

V Programu rozvoje venkova (PRV) je každoročně vyhlašováno jarní a podzimní kolo příjmu žádostí, každé s různými oblastmi podpory. V očekávaném 7. kole budou v 10 tematicky zaměřených oblastech podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků a projekty spolupráce, a to za téměř 3 miliardy korun. Žádosti se budou podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. října 2018. Přinášíme stručný přehled aktivit a základních informací.


4.1.1 Investice do zemědělských podniků, alokace 2 mld. Kč. Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů mohou být podpořeny dotací až 40 %. Příjemcem může být zemědělský podnikatel, zvýhodnění jsou mladí začínající zemědělci.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, alokace 550 mil. Kč. Podporu ve výši 35-45 % mohou získat zemědělské podniky a výrobci potravin či krmiv na pořízení strojů, modernizaci budov, monitorování kvality produktů nebo na uvádění produktů na trh atd. O podopatření je vysoký zájem, v předchozím kole bylo předběžně schváleno více jak 600 žádostí za 1,3 mld. Kč.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, alokace celkem 167 mil. Kč. Subjekty hospodařící v lesích získají až 100% podporu preventivní protipovodňová a stabilizační opatření, na obnovu produkčního potenciálu lesa po přírodních katastrofách a na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, alokace 150 mil. Kč. Až o 50% podporu mohou žádat držitelé lesů na nákup technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů nebo údržbu a lesních cest.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, alokace 70 mil. Kč. Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování produktů a v lesnictví jsou podporovatelné záměry. O dotaci 45–50 % může žádat uskupení min. dvou subjektů.

1.1.1 Vzdělávací akce, alokace 30 mil. Kč. Podpora ve výši 85 % je cílena na realizaci vzdělávacích v agro-environmentálně klimatické oblasti a tématu ekologické zemědělství. Příjemcem mohou být vzdělávací subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství.

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (16.4.1) a při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových provozech (16.6.1), alokace celkem 25 mil. Kč. Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů pro vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, resp. na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Míra podpory je až 50 %.

Ing. Jiřina Turková

13.07.2018

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek za rok 2017

Koncem května 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2017. Vzhledem k tomu, že rok 2017 byl prvním rokem účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, neopomnělo ministerstvo v hodnocení zdůraznit velkou podporu odborné i laické veřejnosti prostřednictvím intenzivní školící kampaně, která probíhala v průběhu celého roku. Zpráva podává informace o srovnáních statistických výstupů za uplynulé roky, ale současně upozorňuje na faktory, které tyto hodnoty ovlivňují.


Rok 2017 přinesl výrazný nárůst celkového trhu veřejných zakázek o téměř 75 mld. Kč na 559 mld. Kč. Převládajícím druhem zadávacího řízení bylo, jak po minulé roky, otevřené řízení s podílem 69 % na celkovém finančním objemu zakázek veřejných zadavatelů evidovaných v ISVZ.

Jako velice pozitivní je zdůrazněn pokles použitých JŘBU z 10 % na 5 %. JŘBU patří totiž v rámci kontrolních zjištění NKÚ nebo dozorových činností UOHS mezi jedno z nejrizikovějších řízení, zejména z důvodu jeho nezákonného využívání.

K nejzávažnějším pochybením, které zjistilo NKÚ v roce 2017, patří zejména zadávání zakázek bez otevřené hospodářské soutěže, netransparentní a bez smluvního vztahu realizované přímé nákupy a účelové dělení předmětu zakázky.

Výzvy, kterým musí čelit trh veřejných zakázek v roce 2018, jsou pak spojovány zejména s povinnou elektronizací veřejných zakázek.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek

04.07.2018

Nová pravidla pro používání Národního elektronického nástroje

Ministryně pro místní rozvoj vydala dne 18. 6. 2018 nová pravidla pro používání Národního elektronického nástroje (dále jen NEN). Povinnost využívat NEN byla stanovena Vládou ČR už v červnu 2017, pro centrální orgány státu je účinná od 1. 7. 2018. Jak dokument pomáhá dotčeným subjektům při práci v systému NEN?


Dokument vykládá základní pojmy, vymezuje NEN včetně funkcionalit i základní práva a povinnosti různých subjektů pohybujících se v systému. Otazníky nevzbuzuje ani tak výklad jednotlivých pravidel, jako názvosloví používané v pravidlech.

A to zejména při rozlišení zadávacího postupu, zadávacího řízení, zadávání a zadání. Byť se zrovna jedná o pojmy zásadní, přehlednějšího výkladu se v pravidlech nedočkáme. Autoři sice odkazují na přílohu, ta ale není bez výkladu nějak vypovídající.

Z pravidel lze vyložit, že zadávací postupy (dle části 4 pravidel) by měly být všechny postupy, které se odehrávají v NEN. Pro tyto postupy by v pravidlech měly být nastaveny parametry tak, aby jejich realizace odpovídala požadavkům právních předpisů v oblasti veřejných zakázek. Výčet postupů je ale mnohem širší než vymezená zadávací řízení.

Popis zadávacího řízení kopíruje dikci zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Zadávání by pak mělo být vykládáno jakožto úkon zadávacích postupů, který není samotným zadávacím řízením (např. evidence názvu veřejné zakázky).

No a konečně zadání, kterým je rozuměno uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Zde nutno podotknout, že by uživatel lingvisticky spíše očekával, že zadání bude jakýkoliv výsledek zadávání. Autoři zde ale následovali legislativní vymezení odpovídající pojmu zadání veřejné zakázky (dle §2 ZZVZ).

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.

28.06.2018

Autorizovaný technický dozor – novela stavebního zákona

Poslední novela stavebního zákona je účinná už půl roku. Přinesla několik důležitých změn, jedna z nich se týká technického dozoru, který nově musí být v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů autorizovaný. Rozsah staveb, pro které novinka platí, se doposud hledal. Je totiž nečekaně široký.


Změnu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zavedl zákon č. 225/2017 Sb. Změna je účinná od 1. 1. 2018. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor stavebníka musí podle novely v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů nově splňovat kvalifikační předpoklad tzv. autorizovaného technického dozoru podle zákona č. 360/1992 Sb.

Tato změna je obhajována důrazem na důslednější ochranu veřejných financí. Tomu asi nelze vytknout špatný úmysl. Stavbou financovanou z veřejných rozpočtů se pak podle výkladu rozumí též stavby privátních subjektů spolufinancované z národních nebo evropských dotačních programů. Změna se pak v důsledku týká nejen staveb zahájených po 1. 1. 2018, ale rovněž staveb v tomto čase již realizovaných.

Pokud stavebník poruší svoji povinnost tím, že nezajistí autorizovaný technický dozor, dopustí se přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona a lze mu uložit pokutu do 200 000 Kč. Povinnost autorizovaného technického dozoru se týká ale pouze staveb vymezených stavebním zákonem. Udržovací práce ani terénní úpravy takovými stavbami nejsou.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.