EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
07.08.2017

Dotace v energetice pro podnikatele

Podniky mohou využít širokou paletu dotačních možností v oblasti energetiky. Příjem žádostí většiny z uvedených programů se nachází již ve své druhé polovině. Je proto nejvyšší čas stanovit náplň projektu a zahájit zpracování povinných příloh. Naše společnost vás ochotně provede celým procesem od přípravy a podání žádosti o podporu až po úspěšné čerpání dotace na váš účet.


Úspory energie (výzva otevřena do 31. 10. 2017)

Z programu je možné dotačně podpořit prakticky jakoukoliv investici přinášející podniku úsporu primární energie včetně výměny výrobních technologií za nové energeticky úsporné.

Úspory energie v SZT (výzva otevřena do 31. 10. 2017)

Program je určen podniky dodávající teplo do systému zásobování teplem (např. teplárny) a podporuje jak opatření na zdrojích, tak opatření na tepelných rozvodech.

Fotovoltaické systémy (výzva otevřena do 16. 10. 2017)

Novinkou v OP PIK je podpora instalace fotovoltaického systému (FVE) na objekty určené k podnikání. Dosud dotační program neumožňoval samostatnou instalaci FVE, vždy pouze v kombinaci s jinými opatřeními. Nyní je tedy možné instalovat FVE až do výkonu 1 MWp jako samostatné opatření pod podmínkou, že vyrobená energie bude minimálně z 80 % využita pro vlastní spotřebu podniku. Dotační program umožňuje investovat také do akumulace vyrobené energie.

Energeticky efektivní budovy (výzva otevřena do 17. 11. 2017)

Program je zaměřen na výstavbu nových budov, přístaveb, nástaveb v pasivním standardu včetně vybavení objektů potřebnou technologií. Podpora je přidělováno pouze v režimu de minimis ze způsobilých výdajů ve výši 3 000,- Kč/m2 energeticky vztažné plochy objektu.

Elektromobilita (výzva otevřena do 17. 9. 2017)

Jedinečná možnost pořídit elektromobily pro potřeby podnikání max. do kategorie vozů střední velikosti.

Snižování emisí (výzva otevřena do 31. 1. 2018)

Program je jediným zástupcem Operačního programu Životní prostředí. Cílem programu je zejména snižování emisí tuhých látek, SO2, NOX ze spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů. Zdroje emitující těkavé organické látky VOC (např. lakovny) nejsou podporovány.

Pachové emise a těžké kovy (výzva otevřena do 27. 9. 2017)

V režimu národních dotací je podporováno snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů instalací vhodných technologií nebo změnou technologického postupu snižující zápach. A dále snižování emisí těžkých kovů, které mají stanoven imisní limit nebo jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech.

Ing. Jaroslav Neplech

 

31.07.2017

Šikovné dotace pro šikovné zpracovatele zemědělských produktů

Vyrábíte potraviny pro lidskou spotřebu nebo krmiva a snažíte se zlepšovat své produkty či procesy? Nepřehlédněte Program rozvoje venkova, Opatření 16. Spolupráce, který přijímá žádosti (pouze!) od 1. do 30. října 2017, a poskytuje dotace až 50 %.


Žadatel (příjemce dotace), může být podnik libovolné velikosti, který vyrábí buď potraviny či suroviny pro lidskou potřebu, nebo krmiva (produkty v seznamu článku 38 Smlouvy o fungování EU). V případně nedostatečného inovačního zázemí podniku je nutné vytvořit uskupení 2 a více subjektů, kdy jeden je výzkumnou institucí. Podstatou projektu je dosažení alespoň novosti, ideálně podstatného zdokonalení technologií, produktů či procesů, s udržitelností 5 let od přijetí dotace.

Dotace 50 % je určena pro projekty s celkovými výdaji od 1 mil. do 150 mil. Kč. V případě skupinového žadatele musí podíl spolupráce činit max. 50 % výdajů, minimálně 15 % u projektů do 5 mil. Kč, 1 mil. Kč u projektů nad 5 mil. Kč. Počet projektů předkládaných jedním subjektem a úhrnná výše přijatých dotací nejsou omezeny.

Výhodou je šíře způsobilých výdajů. Dotovat lze jak investice na vývoj nových produktů (mzdy, zkoušky, spotřebovaný materiál, odborné služby), tak výdaje na výrobu nových produktů (technologie, software, stavební investice vč. demolic, dopravní prostředky). Dokonce i náklady finální úpravy designu produktů a monitoringu kvality produktů jsou způsobilé. Novostavby musí z více jak 50 % sloužit účelu a cíli projektu.

Nelze dotovat nákup nemovitosti, osobní dopravní prostředky, administrativní a správní budovy, intervenční sklady a logistická centra, inženýrské sítě a rozvody vně staveb, stavby/opravy komunikací a parkovišť, projektovou a technickou dokumentaci, software pro tvorbu eshopů a internetových stránek, logistiku vajec, zařízení pro restaurační a hostinskou činnost.

K žádosti se přikládají katastrální lokalizace projektu a formulář finančního zdraví. Nepovinné, ale pro hodnocení významné, jsou registrované značky kvality (např. KLASA).  Stavební povolení, environmentální posudky a další dokumenty se prokazují až při žádosti o platbu.

Mezi hlavní hodnotící kritéria patří „síla“ inovace a kvalita vývojových procesů. Je proto žádoucí využít zkušeného dotačního poradce, který má z výzkumem a vývojem zkušenosti. Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký

13.07.2017

Vyhlášení Výzvy IV programu Potenciál

Ve čtvrtek 13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV v Programu Potenciál. Cílem Výzvy je závádění či rozšiřování vlastních výzkumných kapacit malých a středních podnikatelů.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 20. července 2017.

Tweet
29.06.2017

Programové období 2021+: Evropská komise zahájila diskusi o budoucnosti financování EU

Evropská unie rozhoduje o své budoucnosti. Nedílnou součástí diskuse jsou přitom i otázky týkající se rozpočtu, který Unie bude mít pro své plány k dispozici. Dne 28. 6. 2017 zveřejnila Komise tzv. „reflection paper“ o budoucnosti financování EU. Témata obsažená v tomto dokumentu jsou ústředním bodem debaty, která byla zahájena v březnu uveřejněním tzv. Bílé knihy Komise o budoucnosti Evropy. 


Reflection paper mapuje možné rozpočtové důsledky 5 základních variant budoucího financování EU, kterými jsou:

  • „Carrying on“: EU27 pokračuje v plnění svého pozitivního reformního programu;
  • „Doing less together“: EU27 méně spolupracuje ve všech oblastech svých politik;
  • „Some do more“: EU27 umožňuje skupinám členských států, aby v konkrétních oblastech konaly více;
  • „Radical redesign“: EU27 v některých oblastech dělá více a zároveň činí jinde méně;
  • „Doing much more together“: EU27 se rozhodla, že bude více spolupracovat ve všech oblastech politik.

V souvislosti s kohezní politikou reflection paper nastiňuje některá možná opatření za účelem zvýšení její účinnosti a maximalizace dopadu investic:

1. Politika soudržnosti by měla být flexibilnější, aby čelila novým výzvám, například prostřednictvím nepřidělených alokací. Podobně by mohl být flexibilnější Nástroj pro přizpůsobení se globalizaci tak, aby byl schopný pokrýt širší škálu hospodářských a sociálních opatření prostřednictvím užšího propojení s politikou soudržnosti.

2. Je zapotřebí zrychlit provádění politiky soudržnosti a zajistit plynulejší přechod mezi programovými obdobími. Mezi zvažovaná opatření patří například přísnější pravidla pro zrušení závazků, zkrácení procesů uzavírání programů a rychlejší a pružnější postupy pro programování.

3. Rozpočet EU by se měl více zaměřit na budování administrativní kapacity spojené s nejdůležitějšími investičními oblastmi podporovanými z prostředků EU. V této souvislosti jsou zkoumány nové přístupy k budování administrativních kapacit, například prostřednictvím lepší koordinace dostupných nástrojů a užšího zapojení Komise.

4. Měla by se zvýšit míra národního spolufinancování politiky soudržnosti s cílem dosáhnout lepší vyváženost v různých členských státech a regionech a zvýšit odpovědnost. Rovněž by měla být přehodnocena otázka poskytování finančních prostředků na politiku soudržnosti rozvinutějším zemím a regionům.

5. Jediný investiční fond nebo jednotný soubor pravidel pro stávající fondy by zajistil vyšší soudržnost investic a zjednodušil život příjemců. Soudržnost lze rovněž zlepšit prostřednictvím sjednocení souboru pravidel pro politiku soudržnosti a dalších nástrojů financování s programy nebo projekty stejného typu. To by zajistilo větší doplňkovost, například mezi politikou soudržnosti a programem Horizont 2020 nebo Nástrojem pro propojení Evropy.

6. Mohlo by dojít k revizi stávajícího systému rozdělování finančních prostředků. Mohla by se přidat nová kritéria, například spojená s výzvami, jimž Evropa čelí: od demografie a nezaměstnanosti až po sociální začleňování a migraci, od inovací ke klimatickým změnám.

Již z těchto předběžných úvah je zřejmé, že budoucí systém financování EU projde značnými změnami. Lze jen doufat, že se Česká republika na tato změny dostatečně připraví a zajistí si takové podmínky, které jí umožní i do budoucna využívat nástroje politiky soudržnosti k naplňování svých strategických cílů a potřeb.  

Mgr. Ladislav Kučera

24.06.2017

Dotace ve druhém pololetí 2017

Ve druhé polovině letošního roku nabídnou OP PIK, IROP a OPŽP bezmála 33 mld. Kč dotací. Kromě evropských fondů očekáváme na podzim výzvy i ve většině národních programů – např. programů MMR, MŠMT, SFDI apod. V srpnu také bude vyhlášeno podzimní kolo PRV.


Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) očekáváme ještě v červnu výzvy, které jsou zacíleny na ITI – integrované územní investice (Olomouc, Hradec – Pardubice, Ostrava a Brno), a to v programech Technologie, Nemovitosti, Služby infrastruktury, Úspory energie v SZT a dokonce i výzvy zacílené na VaV (Aplikace, Inovace a Potenciál).

Kromě výzev pro ITI (ovšem mimo programu Nemovitosti) budou výzvy v uvedených programech plánovány i bez územní specifikace. Novinkou budou také výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie vyhlašované pro každou aktivitu individuálně, letos poprvé i pro vtláčení bioplynu.

Dalšími nováčky v OP PIK budou výzvy Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy a Proof of Concept. Ten patří mezi programy podporující VaV a měl by svým zaměřením navazovat na Aplikace. Celková alokace pro výzvy OP PIK vyhlašované v následujících šesti měsících činí bezmála 19 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) nabídne ve stejném období téměř 7 mld. Kč. Zaměří se spíše na sociální programy jako je Deinstitucionalizace psychiatrické péče a Sociální bydlení, jehož vyhlášení bylo posunuto o téměř půl roku z důvodu jednání s Evropskou komisí o úpravě podmínek. Dále je plánováno vyhlášení výzev pro Energetické úspory v bytových domech a Muzea.

Stejnou alokaci jako IROP plánuje i Operační program Životní prostředí (OPŽP). Ten se soustředí především na ochranu vod a zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Program Rozvoje venkova plánuje v podzimním kole příjem žádostí do opatření podporujících subjekty podnikající v zemědělství, potravinářství i lesnictví. Tito podnikatelé mohou celkem žádat až o 2,6 mld. Kč.

Michaela Hudcová