EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
25.01.2018

Podpora inovační infrastruktury: jedny z mála dotací pro podniky v Praze

Hlavní město Praha vyhlásilo v Operačním programu Praha – pól růstu ČR 39. výzvu, jeden z mála dotačních programů pro podnikatele v Praze. Výzva je určena pro vlastníky nebo provozovatele podpůrné inovační infrastruktury, tedy vědeckotechnických parků, inkubátorů nebo akcelerátorů. Dotaci je možné získat na vznik nebo rozvoj této infrastruktury.


Dotační možnosti pro podnikatele s místem realizace projektu v Praze jsou minimální. Cílem 39. výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, což povede k zintenzivnění inovačních aktivit mezi podniky a veřejným sektorem. Účelem inovační infrastruktury je podpora a rozvoj inovačních firem (zejména malých a středních), zavádění nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb na trh.

Podporovány budou investiční projekty zaměřené např. na rozšíření nebo rekonstrukce stávajících budov a prostor, výstavbu nových sdílených budov, pořízení přístrojového vybavení, nábytku apod. nebo zřízení nové sdílené inovační infrastruktury.

Kromě podnikatelů mohou ve výzvě o dotaci požádat i organizace zřízené a založené hl. m. Prahou nebo městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení a státní podniky. Musí však být vlastníky či provozovateli předmětné podpůrné inovační infrastruktury. Subjekty musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 účetní období

Alokace je poměrně nízká, 600 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena jako průběžná, může tak dojít k jejímu vyčerpání a uzavření před stanoveným termínem 17. 10. 2018.

Zaujal vás tento dotační program? Pro další informace mne neváhejte kontaktovat.

Ing. Simona Dorazilovásimona.dorazilova@eufc.cz, +420 736 631 355

24.01.2018

Proof of Concept: podpora uvedení nápadu na trh

Ministerstvo průmyslu o obchodu vyhlásilo první výzvu programu Proof of Concept. Jste malý nebo střední podnik a máte podnikatelský nápad nebo rozpracovaný výzkum a vývoj, který povede k zavedení nového produktu/služby na trh a ještě jste na něj neobdrželi podporu z veřejných zdrojů? Pak je tento program určen právě vám! Příjem žádostí je otevřen do 4. 5. 2018.


Proof of Concept podporuje ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu rozpracovaného výzkumu a vývoje (VaV) či nového nápadu. Cílem je zavedení nového produktu nebo služby na trh. Výsledků VaV přitom mohlo být dosaženo samotnými podniky nebo výzkumnými organizacemi. Transfer technologií může být již dokončený nebo je ve fázi příprav, pak může být podpořen dotací. Projekt však nemůže navazovat na VaV, který byl podpořen z veřejných zdrojů.

Výstupem projektu musí být Studie proveditelnosti uvedení nápadu na trh. Studie musí obsahovat ověření technické proveditelnosti záměru, popis jeho komerčního potenciálu, SWOT, zdroje, analýzu rizik, popis partnerů a další. Pro zpracování studie je možné zaměstnat lidi, provést zkoušky, najmout experty, nakoupit know-how.

Každý podnik může předložit 2 projekty. Podpora se pohybuje od 300 tis. Kč do 10 mil. Kč na projekt, relativně od 50 do 70 % způsobilých výdajů dle aktivit a velikosti podniku.

Způsobilými výdaji jsou osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů DHM a DNM, náklady na konzultační a externí odborné služby, neinvestiční náklady na licence od třetích stran, režijní a ostatní provozní náklady, též náklady na materiál. V projektu lze též uplatnit náklady na zaměstnání výzkumníků v podniku či náklady na získání a uznání patentů a dalších hmotných aktiv.

Mgr. Lucie Homoláčová

19.01.2018

CZECHINVEST OTEVÍRÁ ČESKÝM STARTUPŮM BRÁNY K MEZINÁRODNÍMU BYZNYSU

Agentura CzechInvest v lednu vyhlásila výzvy do programů CzechDemo a CzechMatch. Oba programy podporují české startupy v jejich obtížné výchozí pozici na mezinárodních trzích. 


CzechDemo

Pátý ročník programu CzechDemo se uzavře už 24. 1. 2018. Program zprostředkuje účast na vyhlášených mezinárodních startupových akcích (CES, Slush, či TechCrunchDisrupt). Startup získá možnost představit svůj produkt či službu, upoutat pozornost investorů a navázat tak důležité obchodních kontakty.

CzechInvest spolufinancuje účast firmy na eventu, mentoring a poradenství pro úspěšnou prezentaci, letenky do místa konání akce a překlad marketingových materiálů. Míra podpory se pohybuje podle typu položky v rozmezí od 50 % do 100 %, maximálně však 146 tis. Kč bez DPH. Historie firmy však nesmí být delší než 5 let, může mít maximálně 50 zaměstnanců, musí mít své sídlo na území ČR a provozovnu mimo Prahu.

CzechMatch

Přihlášky do nového program CzechMatch je možné podávat do 16. 2. 2018. Program podpoří přímou prezentaci produktu či podnikatelského záměru startupu před významnými investory (tzv. matchmaking), a to buď v Sillicon Valley, v New Yorku, v Singapuru či v Londýně.

Startup bude mít možnost navštívit specializované workshopy zaměřené např. na tvorbu business plánu, možnosti rizikového kapitálu či prezentační dovednosti. Po týdnu bude matchmakingová akce, kde startup formou tzv. pitch prezentací (krátká a výstižná prezentace 30 vteřin až 2 minuty) představí svůj záměr, a rovněž získá cennou zpětnou vazbu přímo od investorů.

CzechInvest i v tomto programu plně splufinancuje mentoring, poradenství při vyjednáváních s investorem a úhradu letenek do místa konání akce, a to do 100 tis. Kč bez DPH. Historie firmy se musí pohybovat od 1 do 7 let a dále, další podmínky jsou shodné jako u CzechDemo.

Ing. Ondřej Hora

15.01.2018

Novinky z IROP

Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) prošel před koncem roku 2017 několika důležitými změnami. Bude umožněna realizace projektů nad alokace vyhlášených výzev, nové postupy pak získají místní akční skupiny (MAS).


V první řadě schválila Evropská komise revizi Programového dokumentu IROP, díky čemuž bude možné realizovat projekty, na které již nezbyla alokace ve vyhlašovaných výzvách. Touto změnou došlo k navýšení u výzev: Nízkoemisní a bezemisní vozidla o 1,033 miliard korun, Infrastruktura základních škol o 413 milionů korun, Infrastruktura základních škol SVL o 956 milionů korun a Revitalizace vybraných památek II. o 1,550 miliard korun.

Kromě redistribuce finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi, došlo také k rozšíření výčtu oprávněných žadatelů u specifických cílů Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení nebo k prioritizaci potřeb a zacílení investic do mateřských škol. 

Jednou z dalších důležitých aktualit v oblasti IROP je bezpochyby také nastavení postupů pro kontrolu a připomínkování dokumentace MAS a s tím spojená aktualizace požadavků k interním postupům MAS. Od 1. 9. 2017 probíhá každý měsíc předání agendy jednotlivých krajů od metodiků CLLD z Centra pro regionální rozvoj na řídicí orgán. Aktualizované dokumenty následně upravují jednak postupy k samotnému procesu připomínkování dokumentace MAS, tak i k požadavkům, které ŘO IROP stanovuje pro jednotlivé dokumenty (interní postupy, výzvy MAS, kritéria, kontrolní listy pro hodnocení, harmonogramy výzev).

Monitorovacího výbor IROP hodnotí čerpání v rámci IROP jako úspěšné. V projektech s vydaným rozhodnutím o dotaci IROP, tedy celkem v 2 748 projektech, bylo dosaženo celkového objemu 45,1 miliardy korun. Hranice, kterou si ministerstvo stanovilo do konce tohoto roku, tedy 40 % vydání právních aktů, tak byla dosažena, a dle výhledů do konce roku, by měla být také o něco málo překročená. 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Zdroje:http://www.s-f.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/MMR-Dulezite-zmeny-v-IROP-schvalenyhttp://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Vyslo-treti-cislo-Zpravodaje-IROP-(1)

05.01.2018

FOTOVOLTAIKA OTŘEPÁVÁ NEGATIVNÍ RENOMÉ

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 2. 1. 2018 novou výzvu do programu „Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“. Pro podniky představuje výzva zajímavou příležitost diverzifikace zdrojů elektrické energie.


Instalace fotovoltaických elektráren (FVE) prodělala boom zhruba před pěti lety, kdy vznikaly velké fotovoltaické systémy často na zemědělské půdě a občas ve spojitosti s korupčním jednáním nebo využitím klientelistických vazeb. Z tohoto období si fotovoltaika nese s sebou negativní renomé.

Podpora poskytovaná MPO je však určena cíleně pro podnikatelské subjekty pro rozvoj jejich podnikání za jasně daných podmínek. Znamená to, že panely mohou být instalovány pouze na střechách a fasádách objektů a většina vyrobené energie musí zůstat v podniku.

Dotační program umožňuje instalaci poměrně velké FVE až do výkonu 1 MWp. Takový rozsah pokryje, troufáme si tvrdit, potřebu elektrické energie většiny podniků. Součástí projektu FVE může být také akumulace vyrobené elektrické energie. Podnik tak může akumulovat elektřinu např. o víkendech a spotřebovat ji v pracovních dnech.

Reálná výše podpory se bude pohybovat na úrovni 40 až 60 % v závislosti na velikosti podniku žádajícího o podporu. Jedná se rovněž o jedinou podporu podnikům pro nové instalace FVE po 1. 1. 2014, kdy došlo k ukončení provozní podpory FVE cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2013.

Příjem žádostí o podporu bude trvat až do 30. 4. 2018. Podnikatelským subjektům nabízíme výpočet optimální velikosti FVE na základě typu provozu a potřeb podniku a samozřejmě komplexní služby ve věci administrace žádosti o podporu. Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Jaroslav Neplech, +420 739 468 604, jaroslav.neplech@eufc.cz