EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
15.12.2017

Jak připravit projekt do programu Sociální bydlení?

Integrovaný regionální operační program vyhlásí v lednu 2018 výzvu pro oblast sociálního bydlení. Jedná se o druhou výzvu, která bude vyhlášena v lednu 2018 a příjem žádostí poběží od února 2018 do července 2018. Předpokládaná alokace je cca 1,4 mld. Kč pro oblasti v SVL (sociálně vyloučené lokality) a cca 800 mil. Kč bez SVL.


Pokud žadatel nemá ještě vybranou nemovitost, ze které by vybudoval sociální byty, pak je dobré se zaměřit na lokality SVL a z nich vybrat obec, která má odpovídající občanskou vybavenost (obchody, lékaři, školy). Následně je nezbytné udělat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zadat zpracování kvalitní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Dále by bylo vhodné udělat v místě realizace projektu průzkum cílových skupin a poptávky po sociálním bydlení. Ideální je navštívit místní charitu, neziskové organizace a další subjekty, které s cílovými skupinami pracují.

Bodově budou zvýhodněny projekty, které budou mít souhlasné stanovisko obce s realizací předkládaného projektu. Některé obce potřebují k vydání stanoviska schválení celého zastupitelstva, proto i s touto přílohou není vhodné otálet a zajistit ji včas.

Poslední nutnou podmínkou programu sociálního bydlení je zajištění sociálního pracovníka, který bude do bytového domu pravidelně docházet. Tento kvalifikovaný sociální pracovník bude cílové skupině poskytovat potřebné sociální práce. Tato služba má inkluzivní dopad na cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou sociální situaci.

Jakmile je zajištěna nemovitost, zpracovaná projektová dokumentace a zvolená vhodná cílová skupina, může se začít s přípravou samé dotační žádosti o podporu, kterou s Vaší pomocí rádi dle pravidel programu zadministrujeme, a to včetně potřebných výběrových řízení.

Ing. Simona Dorazilová

30.10.2017

Age management – podpora konkurenceschopnosti firem v oblasti HR

Jedním z hlavních témat současné ekonomiky je získání a udržení kvalifikované a motivované pracovní síly. Mezi moderní, ověřené a účinné metody patří aplikace strategie age managementu (řízení s ohledem na věk zaměstnanců). Na aktuální potřebu zavádění age managementu (AM) do firem reaguje nová výzva Operačního programu Zaměstnanost č. 79 (vyhlašovatel MPSV) s alokací 300 mil. Kč. Termín příjmu žádostí: 30.10. 2017 – 29.3. 2018.


Mezi oprávněné žadatele patří zaměstnavatelé - obchodní korporace, státní podniky, nestátní neziskové organizace – s min. 5 zaměstnanci (přepočtený stav). Žádost nemohou podávat školy, zaměstnavatelské a odborové organizace, NNO s dobou existence od 31.10. 2016. Místem realizace projektu je celá ČR mimo hl. město Prahu.

Výše dotace je u obchodních korporací a státních podniků 85 %, u neziskových organizací 100 %. Způsobilé výdaje projektu se musí pohybovat v intervalu 750 tis. Kč – 5 mil. Kč. Podpora je poskytována v režimu de minimis nebo blokové výjimky. Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Mezi podporované aktivity patří AM audit, vzdělávání se zaměřením na AM (školení, koučink, poradenství), zpracování strategií a plánů AM, využití nástrojů pro měření pracovních schopností, podpora opatření na prevenci či reakci v AM (např. adaptace absolventů, stabilizace rodičů s dětmi, hledání talentů, mezigenerační výměna), podpora vzdělávání v kontextu Průmyslu 4.0 apod. Zapojení zaměstnance v rámci projektu musí činit alespoň 40 hodin (hodina = 60 min.).

Povinnou přílohou žádosti je kvalifikovaný AM audit. EUFC CZ disponuje jako jedna z prvních poradenských firem certifikovanými AM auditory dle požadavků výzvy, což zajistí kvalitní, rychlou a komplexní přípravu projektu.

Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký

27.10.2017

Specifika realizace projektů v programu Aplikace

Program Aplikace z OP PIK podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Příjemci, ale také žadatelé by se měli připravit na specifickou agendu, a to nejen při administraci osobních nákladů nebo sledování výstupů projektu jako jsou např. užitné vzory, patenty, funkční vzorky nebo patenty.


Změny projektu

Metodiky přímo nestanovují konkrétní situace, při kterých lze / nelze požádat poskytovatele podpory o změnu projektu. V podnikatelských záměrech žadatelé např. stanovují výši osobních nákladů na konkrétní pracovní pozice. V průběhu realizace projektu však často dochází k situacím, kdy je třeba pružně reagovat na vývoj výzkumu a vývoje, čímž vznikne potřeba úpravy osobních nákladů. Ke každému projektu je třeba přistupovat individuálně a komunikovat s projektovým manažerem při jakékoli odchylce oproti plánu v žádosti.

Pracovní úvazky

V průběhu realizace projektu musí žadatelé evidovat veškeré změny v průměrných úvazcích každého pracovníka a taktéž případné změny v měsíčních mzdách pracovníků, které mají být způsobilými výdaji.

Evidence výzkumu a vývoje

Program rozlišuje rozdílné míry podpory v závislosti na tom, zda se konkrétní aktivita řadí do oblasti průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje. Při realizaci projektu je tak nezbytné evidovat obě kategorie zvlášť. Hranice mezi nimi je často dosti tenká.

Účtování výdajů

Nárokované výdaje musí být účtovány v režimu provozní dotace, tedy přímo na vrub nákladových účtů. Přitom je účetní jednotka povinna respektovat platné účetní a daňové zákony, zejména v oblasti pořizování nehmotného majetku, případně vycházet z metodiky mezinárodního účetního standardu IAS 38.

 

Je zřejmé, že k projektům výzkumu a vývoje je třeba přistupovat zcela individuálně. V případě, že budete chtít využít služeb naší společnosti nejen v případě projektů financovaných z programu Aplikace, neváhejte nás kontaktovat. 

Ing. Miroslava Záborcová

16.10.2017

Program Podpora bydlení pro rok 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 13. 10. 2017 výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2018. Jedná se o podprogramy 117D064 Podporované byty, kam spadají Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a podprogram 117D066 Bytové domy bez bariér. Vstupní byty nejsou pro rok 2018 podporovanou aktivitou.


Alokace jednotlivých programů je následující: Pečovatelské byty – 120 mil. Kč, Komunitní domy seniorů – 120,5 mil. Kč a Bytové domy bez bariér – 60 mil. Kč.

Cílem programu je výstavba pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení a prodloužení soběstačnosti a nezávislosti obyvatel bytů (pečovatelské byty). Dalším cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení tak, aby jim byl umožněn komunitní způsob života (komunitní domy pro seniory). Cílem podpory bytového domu bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Výše dotace je pevně stanovena. U nové výstavby je ve výši 600 tis. Kč na bytovou jednotku, v případě pořízení bytu je výše na jeden byt stanovena v max. výši 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu nebo ceny bytu dosažené vydražením a odhadní ceny bytu stanovené znalcem. Maximální výše však může činit 400 tis. Kč na jeden byt. Dotace je poskytována v režimu SGEI de minimis, tzn. součet podpor v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku odpovídající 500 tis. EUR.

U bytového domu bez bariér je dotace max. 50 % limitující částkou 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav, 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu jeden vchod, 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu a bezbariérového přístupu. Dotace pro bytové domy bez bariér je v režimu de minimis, tj. součet všech veřejných podpory poskytnutých žadateli nesmí za období 3 let přesáhnout částku 200 tis. EUR.

Udržitelnost, tj. doba, po kterou musí splňovat nemovitost účel, za kterým byla vybudována, je u pečovatelský bytů a komunitních domů pro seniory 20 let, u bytových domů bez bariér 10 let.

Důležitým upozorněním v předkládané výzvě je vhodný výběr dodavatele. Ministr financí vydal požadavek, kterým je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. 

Ing. Simona Dorazilová

19.09.2017

Další dotace pro IT firmy

V průběhu října bude vyhlášena Výzva IV programu ICT a sdílené služby, již podruhé se zaměří na podporu aktivit vytvářejících nová IS/ICT řešení. O podporu budou moci v rámci výzvy žádat jak malé a střední podniky, tak velké podniky, které pracují na vývoji nových IT řešení, a to zejména v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání, kulturních a kreativních průmyslů, a to včetně související implementace.


Podmínky poskytnutí podpory se nebudou příliš lišit od podmínek výzev minulých. Podporu lze v rámci výzvy získat především na osobní náklady odborných zaměstnanců podílejících se na vývoji nového IT řešení. Mezi další způsobilé výdaje patří nájem pozemků a budov, ve kterých je projekt realizován, investiční výdaje spojené s projektem, jako nákup potřebného HW a SW vybavení, služby poradců a expertů, a další.

Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do data ukončení projektu. Mezi další podmínky získání podpory patří vytvoření alespoň 2 nových pracovních míst u malých, 3 u středních a 4 u velkých podniků.

Otázkou zatím zůstává, zda plánovaná alokace výzvy 2 mld. Kč bude stačit na uspokojení všech zájemců o podporu z dané výzvy. Vzhledem k tomu, že výzva cílí na podniky ve stále se rozvíjejícím a rostoucím obor, lze očekávat i v případě této výzvy velký počet zájemců o získání podpory na realizaci svých projektů. A to i přes to, že každý podnikatelský subjekt (1 IČ) může podat pouze jednu žádost.

Ing. Adam Estefányi