EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
17.08.2017

V srpnu podávají příjemci v OP PIK Informace o pokroku

Příjemci podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) by měli zpozornět. Do konce srpna je třeba podat monitorovací zprávu Informace o pokroku (IoP). Jejím účelem je průběžně informovat poskytovatele o pokroku v realizaci projektu a jeho aktuálním stavu, porovnávat dosažené hodnoty od předpokládaných a poskytovat zpětnou vazbu z hlediska realizace projektu. 


Po vydání RoPD je v systému IS KP14+ vygenerován s ohledem na nastavení etap projektu harmonogram zpráv. Zprávy mohou být předkládány pouze v předepsaném pořadí s tím, že až po schválení jedné zprávy může být založena další. IoP jako jedna z těchto zpráv je pak předkládána jednou za kalendářní rok, a to v průběhu celé realizace projektu. Podle RoPD má příjemce povinnost předkládat poskytovateli průběžné informace o realizaci projektu. Termín 31. 8. je však pro příjemce doporučený.

Do 31. 8. 2017 by příjemci měli IoP podat za předpokladu, že k podpisu RoPD došlo do 30. 6. 2017, jinak bude IoP předkládána až příští rok. V IoP musí být popsán pokrok v realizaci a musí být zhodnocen celkový stav projektu. Ve zprávě je prostor pro popis případného problému i jeho řešení. Do zprávy se vyplňují skutečná data zahájení a ukončení etap projektu, skutečně dosažené hodnoty definovaných indikátorů i popis zajištění publicity projektu.

U projektů v programech Inovace či Aplikace se uvádí též informace o pokroku v realizaci dané klíčové aktivity. Příjemce musí vykázat rovněž případné změny v počtech zaměstnanců a v ročním obratu firmy i celé skupiny. Před samotným podáním IoP může příjemce provést kontrolu, následně zprávu finalizuje a elektronicky podepíše. IoP se pak automaticky odešle poskytovateli.

V případě, že příjemce nebude vědět jak IoP vyplnit, může se obrátit na naši společnost. Rádi pomůžeme nejen při vyplnění této zprávy.

Ing. Marcela Hnátová

09.08.2017

DOTACE NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU UŽ NA PODZIM

Podzimní výzvy v Operačním programu Životní prostředí budou zaměřené na čištění odpadních vod a zajištění pitné vody. Téměř 4,8 mld. Kč bude připraveno zejména pro veřejnou sféru. Žadatelé přitom mohou získat podporu až 85 %. Plánujete výstavbu nové kanalizace, vodovodních sítí nebo čistírny odpadních vod? Příjem žádostí bude otevřen už v polovině října tohoto roku! Je nejvyšší čas na přípravu projektů a s tou rádi pomůžeme. 


Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Podpořeny budou projekty výstavby kanalizace napojené na stávající ČOV, případně projekty výstavby kanalizace realizované současně s výstavbou, modernizací či intenzifikací ČOV. Do způsobilých výdajů lze zahrnout také přípojky k nemovitostem. Podmínkou je oddílná kanalizace.

Dále lze podpořit samotnou výstavbu, modernizaci či intenzifikaci ČOV. Rekonstrukce souvisejících stavebních objektů je možná, pouze pokud má přímý vliv na zvýšení účinnosti nebo kapacity ČOV.

Nelze však žádat o podporu na domovní ČOV.

Pořídit lze také záchytné nádrže na jednotných kanalizacích, sedimentační nádrže, přípravky pro zlepšení jakosti vody, dodávku a instalaci technologie na dodatečné odstraňování fosforu u stávající ČOV, apod. U tohoto typu projektů je stanovena minimální investice 50 tis. Kč.

Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Žádat je možné o dotace na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, a to včetně systémů pro ochranu zdrojů. Podpořena bude také výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Do způsobilých výdajů je možné zahrnout výdaje na zařízení staveniště, samotné stavební práce a dodávky, a to v minimální výši 3 mil. Kč.

Podmínkou přijatelnosti projektu je napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu, existence nebo současné vybudování systému likvidace odpadních vod, dále zlepšení kvality nebo zvýšení množství pitné vody .

 

Žádosti se podávají elektronicky a jsou doplněny řadou příloh, např. projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, územním rozhodnutím a stavebním povolením s nabytím právní moci, vyjádřením příslušného podniku povodí, studií proveditelnosti, CBA analýzou, povolením k provozu vodohospodářské infrastruktury, apod.

Termín příjmu žádostí je plánován od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018. Pro více informací o možnostech podpory vašeho projektu nás prosím kontaktujte na jirina.turkova@eufc.cz.

Ing. Jiřina Turková

07.08.2017

Dotace v energetice pro podnikatele

Podniky mohou využít širokou paletu dotačních možností v oblasti energetiky. Příjem žádostí většiny z uvedených programů se nachází již ve své druhé polovině. Je proto nejvyšší čas stanovit náplň projektu a zahájit zpracování povinných příloh. Naše společnost vás ochotně provede celým procesem od přípravy a podání žádosti o podporu až po úspěšné čerpání dotace na váš účet.


Úspory energie (výzva otevřena do 31. 10. 2017)

Z programu je možné dotačně podpořit prakticky jakoukoliv investici přinášející podniku úsporu primární energie včetně výměny výrobních technologií za nové energeticky úsporné.

Úspory energie v SZT (výzva otevřena do 31. 10. 2017)

Program je určen podniky dodávající teplo do systému zásobování teplem (např. teplárny) a podporuje jak opatření na zdrojích, tak opatření na tepelných rozvodech.

Fotovoltaické systémy (výzva otevřena do 16. 10. 2017)

Novinkou v OP PIK je podpora instalace fotovoltaického systému (FVE) na objekty určené k podnikání. Dosud dotační program neumožňoval samostatnou instalaci FVE, vždy pouze v kombinaci s jinými opatřeními. Nyní je tedy možné instalovat FVE až do výkonu 1 MWp jako samostatné opatření pod podmínkou, že vyrobená energie bude minimálně z 80 % využita pro vlastní spotřebu podniku. Dotační program umožňuje investovat také do akumulace vyrobené energie.

Energeticky efektivní budovy (výzva otevřena do 17. 11. 2017)

Program je zaměřen na výstavbu nových budov, přístaveb, nástaveb v pasivním standardu včetně vybavení objektů potřebnou technologií. Podpora je přidělováno pouze v režimu de minimis ze způsobilých výdajů ve výši 3 000,- Kč/m2 energeticky vztažné plochy objektu.

Elektromobilita (výzva otevřena do 17. 9. 2017)

Jedinečná možnost pořídit elektromobily pro potřeby podnikání max. do kategorie vozů střední velikosti.

Snižování emisí (výzva otevřena do 31. 1. 2018)

Program je jediným zástupcem Operačního programu Životní prostředí. Cílem programu je zejména snižování emisí tuhých látek, SO2, NOX ze spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů. Zdroje emitující těkavé organické látky VOC (např. lakovny) nejsou podporovány.

Pachové emise a těžké kovy (výzva otevřena do 27. 9. 2017)

V režimu národních dotací je podporováno snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů instalací vhodných technologií nebo změnou technologického postupu snižující zápach. A dále snižování emisí těžkých kovů, které mají stanoven imisní limit nebo jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech.

Ing. Jaroslav Neplech

 

31.07.2017

Šikovné dotace pro šikovné zpracovatele zemědělských produktů

Vyrábíte potraviny pro lidskou spotřebu nebo krmiva a snažíte se zlepšovat své produkty či procesy? Nepřehlédněte Program rozvoje venkova, Opatření 16. Spolupráce, který přijímá žádosti (pouze!) od 1. do 30. října 2017, a poskytuje dotace až 50 %.


Žadatel (příjemce dotace), může být podnik libovolné velikosti, který vyrábí buď potraviny či suroviny pro lidskou potřebu, nebo krmiva (produkty v seznamu článku 38 Smlouvy o fungování EU). V případně nedostatečného inovačního zázemí podniku je nutné vytvořit uskupení 2 a více subjektů, kdy jeden je výzkumnou institucí. Podstatou projektu je dosažení alespoň novosti, ideálně podstatného zdokonalení technologií, produktů či procesů, s udržitelností 5 let od přijetí dotace.

Dotace 50 % je určena pro projekty s celkovými výdaji od 1 mil. do 150 mil. Kč. V případě skupinového žadatele musí podíl spolupráce činit max. 50 % výdajů, minimálně 15 % u projektů do 5 mil. Kč, 1 mil. Kč u projektů nad 5 mil. Kč. Počet projektů předkládaných jedním subjektem a úhrnná výše přijatých dotací nejsou omezeny.

Výhodou je šíře způsobilých výdajů. Dotovat lze jak investice na vývoj nových produktů (mzdy, zkoušky, spotřebovaný materiál, odborné služby), tak výdaje na výrobu nových produktů (technologie, software, stavební investice vč. demolic, dopravní prostředky). Dokonce i náklady finální úpravy designu produktů a monitoringu kvality produktů jsou způsobilé. Novostavby musí z více jak 50 % sloužit účelu a cíli projektu.

Nelze dotovat nákup nemovitosti, osobní dopravní prostředky, administrativní a správní budovy, intervenční sklady a logistická centra, inženýrské sítě a rozvody vně staveb, stavby/opravy komunikací a parkovišť, projektovou a technickou dokumentaci, software pro tvorbu eshopů a internetových stránek, logistiku vajec, zařízení pro restaurační a hostinskou činnost.

K žádosti se přikládají katastrální lokalizace projektu a formulář finančního zdraví. Nepovinné, ale pro hodnocení významné, jsou registrované značky kvality (např. KLASA).  Stavební povolení, environmentální posudky a další dokumenty se prokazují až při žádosti o platbu.

Mezi hlavní hodnotící kritéria patří „síla“ inovace a kvalita vývojových procesů. Je proto žádoucí využít zkušeného dotačního poradce, který má z výzkumem a vývojem zkušenosti. Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký

13.07.2017

Vyhlášení Výzvy IV programu Potenciál

Ve čtvrtek 13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV v Programu Potenciál. Cílem Výzvy je závádění či rozšiřování vlastních výzkumných kapacit malých a středních podnikatelů.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 20. července 2017.

Tweet