EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
17.02.2017

Dotace na vzdělávání POVEZ II opět přichází!

Na konci března 2017 plánuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) opět otevřít úspěšný program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), pozastavený v srpnu 2016. Firmy díky tomuto programu získávají vysoké dotace na vzdělávání současných i budoucích zaměstnanců, včetně náhrad ušlé mzdy školených zaměstnanců. Zrekapitulujme si v krátkosti základní parametry programu.


Výše podpory

Úspěšný žadatel obdrží podporu ve výši 85 % v režimu „de minimis“ nebo až 70 % v režimu tzv. „blokové výjimky“ na úhradu vzdělávací aktivity externím dodavatelem, případně ve výši 100 % skutečné mzdy interního lektora (max. 230 Kč/hod. superhrubé mzdy 1 lektora). Současně je možné žádat o úhradu skutečně vyplacených mezd za dobu účasti zaměstnanců ve vzdělávání (max. 176 Kč/hod. superhrubé mzdy).

Objem celkové dotace je limitován na 500 tis. Kč za měsíc, resp. 6 mil. Kč za rok na jednoho příjemce (IČ). Výhodou je, že příspěvek na mzdové náklady je proplácen měsíčně zpětně, a to na základě mzdového vyúčtování. Příspěvek na vzdělávání je pak hrazen po úspěšném dokončení a úhradě kurzu.

Oprávnění žadatelé a cílová skupina

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, neziskové organizace i OSVČ bez zaměstnanců. Dotaci nemohou získat školské, státní a sociální instituce, profesní a podnikatelská sdružení. Vzdělávat se mohou zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu s výkonem práce mimo území hl. města Prahy.

Dále se mohou vzdělávat potenciální zaměstnanci, kteří nastoupí do pracovního poměru nejpozději před ukončením vzdělávání. Účastníkem školení může být i samotná OSVČ. Ze vzdělávání jsou vyloučeny osoby v režimu DPČ/DPP, v pracovní neschopnosti (vč. mateřské nebo rodičovské) a statutární zástupci obchodní korporace (zejména samostatní jednatelé).

Časový rámec programu

Žádost se předkládá na ÚP ČR. Délka jedné vzdělávací aktivity je omezena na 18 měsíců, u jazykových kurzů na 6 měsíců. Vzdělávání musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců po podpisu Dohody s ÚP ČR, ukončeno do 30. 8. 2020.

Žadatel musí při plánování vzdělávání počítat s lhůtami schvalování žádosti (až 3 měsíce) a s výběrem dodavatele vzdělávání podle pravidel ESF a ÚP ČR. Vzdělávání musí probíhat převážně v rámci běžné pracovní doby. Příspěvek na vzdělávání je vyplacen pouze u účastníků, kteří úspěšně absolvují závěrečné ověření znalostí a účastní se vzdělávání min. z 80 % rozsahu.

Obsah a forma vzdělávání

Vzdělávat je možné jen prezenční formou, nikoli dálkově či e-learningem. Podporováno je školení v profesních kurzech, v jazycích, výjimečně i v tzv. měkkých dovednostech. Vždy musí být prokázána potřebnost školení ve vztahu k pracovní pozici, účastníkovi a firemní strategii. Obecně pojaté kurzy nejsou podporovány (IT gramotnost, ŘP sk. B apod.). Externí školitel nesmí kromě zkoušek využívat subdodavatele, ani lektory OSVČ. Interní lektor musí splnit tříletou lektorskou praxi.

I když je POVEZ II. poměrně jednoduchým programem, zahrnuje kromě uvedených parametrů řadu dalších zjevných i skrytých podmínek. Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký

10.02.2017

Vláda schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na vyhlášení nového programu Proof of Concept

Program Proof of Concept je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a je určen pro české podnikatele a výzkumné organizace. Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou uplatnit výsledky výzkumu v praxi.


V projektech budou podporovány nejen činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, ale i činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu, který musí být realizován na území České republiky, mimo hlavní město Prahu, bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další možné pokračování projektu.

Pro program Proof of Concept je alokováno, z Evropských struktuálních a investičních fondů, 41,9 mil. EUR. Vyhlášení první výzvy je plánováno v první polovině tohoto roku. 

10.02.2017

Vyhlášení výzvy Předaplikační výzkum (OP VVV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 2. února 2017  výzvu Předaplikační výzkum, která je zacílena na budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 2. 2017 až do 20. 6. 2017. Celková alokace na výzvu je 700 mil. Kč. Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele.


Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu.
 • Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi.
 • Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.

V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:

 • Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu.

 Povinně volitelné aktivity:

 • Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů.
 • Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.
 • Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.

Volitelné aktivity:

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI tedy:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Žadatel může podat projektovou žádost samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

 

10.02.2017

Vyhlášení 2. národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlásí 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Projekty budou moci být předkládány do 5. dubna 2017.


Mezinárodní program EUREKA -  vznikl v roce 1985 s cílem podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí. Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Program EUREKA nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom-up).

Program INTER-EXCELLENCE LT, jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na zabezpečení účasti v programu EUREKA formou podpory mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

 

08.02.2017

IROP 2017: 48 MLD. KČ DOTACÍ NA ŠKOLY, SILNICE, MUZEA I BYDLENÍ

Rok 2017 bude pro Integrovaný regionální operační program (IROP) opravdu bohatý. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit celkem 13 výzev a rozdělit v nich 38 % alokace celého programu. Cílem IROP je zkvalitňování infrastruktury, zajištění udržitelného rozvoje v obcích a městech, posílení a zlepšování služeb veřejné správy, posílení zaměstnanosti a podpory vzdělanosti a snižování územních rozdílů. 


V první vlně výzev s příjmem žádostí o podporu v únoru (alokace 2,5 mld. Kč) budou podporovány projekty zaměřené na:

 • Rozšiřování kapacit a vybavení mateřských, základních a středních škol, pouze však ve venkovských oblastech.
 • Úpravy a rozšíření stávajících stanic IZS, opět pouze na venkově.

Druhá vlna výzev v dubnu (alokace 12,7 mld. Kč) podpoří:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavby vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T.
 • Investice do infrastruktury pro cyklisty.
 • Komunitní péči a mobilních týmy ve venkovských oblastech.

Výzvy s příjmem žádostí v květnu (alokace 3,9 mld. Kč) budou spolufinancovat:

 • Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Stavební úpravy a pořízení vybavení komunitních center.
 • Výstavby a modernizace přestupních terminálů, záchytných parkovišť a parkovacích domů.
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

září začne v 79. výzvě (alokace 1,1 mld. Kč) příjem žádostí o podporu na ochranu a využívání sbírkových a knihovních fondů v muzeích.

Letošní rok bude ukončen v prosinci vyhlášením největší výzvy IROP (alokace 27,7 mld. Kč) se zaměřením na úspory energií v bytových domech. Výzva podpoří zateplování i zdroje tepla.

Do jednotlivých výzev budou moci předložit žádosti široké skupiny žadatelů, zejména obce, kraje, jimi zřizované organizace, neziskové organizace, církve a církevní organizace nebo subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Příprava projektů do IROP je z naší zkušenosti poměrně náročná a doporučujeme ji zahájit co nejdříve. Nevíte si rady? Jsme připraveni vám poradit! Kontaktujte nás na tel. +420 538 728 779 nebo e-mailu office@eufc.cz.

Ing. Lenka Brůžová