EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
24.03.2017

NEBOJTE SE DOTACÍ Z PROGRAMU INOVACE

Program Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podporuje inovace produktů, výrobních procesů, firemních postupů nebo prodeje. Jste společnost, která vymýšlí stále nové věci? Uvádíte na trh inovované výrobky a služby? Uvažujete o zlepšení firemních nebo marketingových procesů? Pokud ano, program Inovace je právě pro vás. A nebojte se, inovace nejsou nutně o jaderných reaktorech, nanovláknech nebo letu na Mars!


Příjem žádostí ve třetí výzvě programu Inovace je stále otevřen, a to až do 18. 4. 2017. Čtvrtá výzva by pak měla být vyhlášena už letos v červenci.

Co lze považovat za inovaci?

Za inovaci produktu lze obecně považovat zlepšení nebo zvýšení užitných či technických hodnot výrobků, technologií a služeb. Nejčastější inovací je vylepšení stávajících produktů, může se ale také jednat o zcela nový produkt.

Procesní inovací je zavádění efektivnějších či úplně nových metod ve výrobě nebo v poskytování služeb. Organizační inovací je zavádění nových informačních systémů, které propojují a automatizují vnitřní procesy podniku (např. propojení VaV aktivit, inovací a výroby). Marketingová inovace se snaží o zvýšení prodeje výrobků a služeb (např. změny v designu produktu nebo zavedení nových prodejních kanálů).

Kdo je oprávněným žadatelem a jaká je míra podpory?

Program je určen firmám různých právních forem. Žadatel však musí prokázat dvouletou historii.

Dotace na jeden projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. Maximální výše podpory je stanovena podle velikosti žadatele, malý podnik do 50 zaměstnanců může získat dotaci až 45 %, střední podnik do 250 zaměstnanců až 35 % a velký podnik maximálně 25 %.

Co lze zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu?

Program Inovace – Inovační projekt podporuje zejména pořízení technologií, software a dat, práv k užívání duševního vlastnictví, certifikaci produktů, marketingové inovace a povinnou publicitu. Dále lze dotaci čerpat i na stavbu a projektovou dokumentaci včetně inženýrských sítí, náklady ale musí být maximálně 20 % z výdajů na technologie. Dlouhodobý nehmotný majetek pak může být maximálně 50 % celkových výdajů projektu. Položky projektu musí přímo souviset s uvedením inovace do výroby, na trh nebo do praxe.

Jaké aktivity nejsou podporované?

Program nepodporuje výzkumně-vývojové projekty, projekty řešící prostou obměnu výrobku, technologií, strojů a zařízení, stejně tak projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby.

Jaké dokumenty se musí dokládat k žádosti?

Klíčovou přílohou žádosti je prokázání ukončeného výzkum nebo vývoje. Dokument typicky obsahuje protokoly ze zkoušek, výzkumné a vývojové zprávy a fotodokumentaci výstupů projektu včetně doložení existence prototypu.

Dalším stěžejním dokumentem je studie proveditelnosti popisují samotný projekt, jeho předmět i cíle. Žadatel dále dokládá finanční výkazy, finanční analýzu a prohlášení. Pokud je součásti projektu stavba, dokládá se též projektová dokumentace a položkový rozpočet.

Jaká jsou klíčová kritéria pro schválení dotace?

Do hodnocení vstupuje míra inovativnosti a počet zaváděných produktových nebo procesních inovací. Projekt musí dosáhnout určité inovace, na trh bude uveden např. rychlejší stroj nebo konstrukčně nový stroj.  V hodnocení se dále sleduje tržní potenciál produktů, kvalita přípravy projektu či odůvodněný rozpočet, ale také vlastnická struktura žadatele, místo realizace, finanční zdraví žadatele či vymezené odvětví CZ-NACE.

Pokud Vás program zaujal a splňujete výše popsaná kritéria, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s posouzením vašeho projektové záměru i přípravou žádosti.

Mgr. Lucie Homoláčová 

08.03.2017

Výběr dodavatele u projektů OP PIK v kostce

Proces výběrového řízení (VŘ) je vždy poměrně spletitý. Možné chyby mohou v lepším případě vyvolat nutnost opakovat VŘ, v horším případě ohrožují proplacení dotace. Jak složitá je cesta pravidel v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a co na zadavatele čeká?


Předně, příjemce musí už od příprav VŘ dodržovat obecné zásady: výběr dodavatele musí být transparentní, nediskriminační, přiměřený a musí dodržovat rovný postoj ke všem známým i potenciálním účastníkům.

Od vydání Rozhodnutí je příjemce povinen průběžně předkládat VŘ ke kontrole poskytovateli podpory, a to před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. U zakázek větších než cca 11 mil. Kč se pak VŘ předkládá ke kontrole ještě před jeho vyhlášením.

Zadavatel vyhlásí VŘ zveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek. Lhůta začíná běžet následující den po zveřejnění. Současně s tím zadavatel zveřejňuje zadávací podmínky na svém profilu.

Minimální lhůta pro předkládání nabídek je 20 dnů, u zakázek převyšujících cca 11 mil. Kč je lhůta 35 dnů. V průběhu lhůty mohou uchazeči vznášet dodatečné dotazy. Odpovědi musí zadavatel odeslat do dvou pracovních dnů, a to všem známým účastníkům.

Pokud zadavatel provede úpravy zadávacích podmínek, musí zároveň přiměřeně prodloužit lhůtu. Pokud však tato úprava může mít vliv na rozšíření okruhu možných dodavatelů, musí být lhůta prodloužena o celou původní lhůtu pro podání nabídek. Změnu zadavatel uveřejní na svém profilu a písemně ji oznámí opět všem známým účastníkům.

Otevírání obálek, posouzení jejich přijatelnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise, ta musí mít min. 3 členy, jmenuje je zadavatel. Neprodleně po uplynutí lhůty musí být předložené obálky otevřené. Nabídky mohou být posuzovány z hlediska splnění podmínek VŘ buď před, nebo až po hodnocení nabídek. Pokud jsou zjištěny nedostatky v nabídkách, musí být účastníci vyzváni k objasnění.

O průběhu celého VŘ je sestaven protokol v dané struktuře. Bez zbytečného odkladu musí být o výsledku informováni všichni účastníci, kteří podali nabídky v termínu. Oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.  

Administraci VŘ dotačních projektů je vhodné přenechat odborníkům. Naše společnost má s VŘ bohaté zkušenosti, a to nejen s těmi dle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci OP PIK. Neváhejte se na nás obrátit!

Ing. Marcela Hnátová

28.02.2017

INVESTIČNÍ POBÍDKY: PODPORA VAŠÍ EXPANZE

Investiční pobídky dávno neslouží jen pro lákání zahraničních investorů. Stále významnější podíl žadatelů tvoří ryze české společnosti, které rostou a rozšiřují svoje výrobní a vývojové kapacity. Pobídky jsou vypláceny ze státního rozpočtu na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Představují tak stabilní typ finančního nástroje, který umožňuje významně snížit investiční náklady.  Představují alternativu dotacím, kterou je vhodné zvážit. Jsou pro váš podnik pobídky vhodné? Jak tento nástroj maximálně využít?  Jaký podíl z investičních nákladů lze ušetřit?


Na co lze pobídku získat?

Pobídky jsou určeny podnikatelským subjektům registrovaným na území ČR. Podporují rozjezd nové výroby i expanzi stávajících podniků zpracovatelského průmyslu. Podporu lze získat i na vybudování či rozšíření výzkumně-vývojového centra či centra strategických služeb (tj. sdílených služeb, tvorby softwaru, datového centra, high-tech opravárenského centra či zákaznické podpory).  

Jaké jsou formy podpory?

Hlavní formou podpory je sleva na dani z příjmu právnických osob až na deset let. Výše tzv. daňových prázdnin závisí na velikosti proinvestované částky. Určuje se procentem dle velikosti žadatele, tj. 25 % pro velké, 35 % pro střední a 45 % pro malé firmy.

Dle míry nezaměstnanosti jsou pak vymezeny regiony, kde lze stále získat i přímou finanční podporu na nově vytvořená místa v rozpějí 100 tis. Kč až 300 tis. Kč/místo. Mírou nezaměstnanosti se rovněž řídí přímá podpora na rekvalifikace a školení, která doprovázejí obsazení nových pracovních míst. Tato forma podpory se pak pohybuje v rozmezí 25 % až 50 % vynaložených nákladů.

Jaké obecné podmínky je třeba splnit?

Investici je nutné realizovat na území ČR. Před předložením záměru agentuře CzechInvest nesmí být zahájeny práce na projektu. Deklarovanou investiční akci je však třeba dokončit do 3 let od udělení pobídky, jinak nárok na pobídku padá. Pořízený majetek a současně nově vytvořená pracovní místa je třeba zachovat po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let.

Jaké jsou specifické podmínky v případě expanze výrobní firmy?

Základní podmínkou je minimální investice do majetku (zejména pozemku, budovy, strojů a dalších), která se dle regionu pohybuje v rozmezí 50 až 100 mil. Kč. Pořízení nového, dosud neodepisovaného, strojního vybavení musí činit minimálně 50 % investice. Nezbytné je současně vytvořit minimálně 20 nových pracovních míst.

Výhody ve srovnání s evropskými dotacemi

Pobídky nejsou časově omezeny výzvami, řídí se stabilními pravidly danými zákonem. Administrace není tak zdlouhavá, žádost není třeba vkládat do žádného systému a v případě splnění všech podmínek, je na pobídku právní nárok. Pobídku lze nedočerpat či vyčerpat dříve než za deset let – vše se řídí „ziskovostí“ firmy. Na nákup strojního vybavení není třeba dělat výběrové řízení podle specifických „dotačních“ pravidel.

Rádi vám pomůžeme s vyhodnocením vašeho záměru, nastavením optimálního modelu realizace investiční akce, celým procesem administrace až k úspěšnému získání pobídky. Neváhejte nás kontaktovat.

 Mgr. Lucie Kuljovská

23.02.2017

PROGRAM APLIKACE: JASNĚ A PŘEHLEDNĚ

Program Aplikace z OP PIK podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj, míra podpory může být až 70 %. Do Výzvy III je možné podávat žádosti až do 20. 4. 2017. Po měsíci od otevření výzvy je z celkové alokace 4,5 mld. Kč požádáno pouze o cca 12 %. Příprava projektů je tak stále aktuální! Na co lze v rámci výzvy získat podporu? Je váš podnik vhodným žadatelem?


Kdo může být žadatelem a jaká je míra podpory?

Žadatelem mohou být samostatné podniky i konsorcia podniků a výzkumných organizací, což je v režimu účinné spolupráce bodově i finančně zvýhodněno. Maximální míra podpory sice může dosáhnout až 70 %, výše dotace se ale stanovuje podle složitých principů dle charakteru projektu. Maximální podíl aktivit průmyslového výzkumu pak nesmí překročit 50 % rozpočtu projektu.

Jak rozlišit průmyslový výzkum a experimentální vývoj?

Rozlišit obě kategorie činností bývá složité, nicméně je to zásadní nejen pro rozpočet projektu. Průmyslový výzkum je získávání nových poznatků, např. k vlastnostem materiálů a součástek, provádí se obvykle v laboratorním prostředí. U experimentálního vývoje jde o využívání již známých poznatků za účelem vývoje nebo zdokonalení výrobků či služeb.

Co lze zahrnout do způsobilých výdajů projektu?

Podpořit lze osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu v pracovně-právním vztahu. Způsobilé mohou být dále odpisy, smluvní výzkum, služby poradců, externí konzultace nebo materiál na stavbu prototypů. Veškeré položky musí bezprostředně souviset s projektem. U zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH musí být vypsáno výběrové řízení.

Které aktivity v rámci programu podpořit nelze?

Vyloučeny jsou výrobní aktivity, také základní výzkum nebo zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center.

Jaké dokumenty je k žádosti nezbytné předložit?

Žadatel i partneři k žádosti dokládají finanční výkazy a finanční analýzu. V případě účinné spolupráce se předkládá návrh smlouvy o spolupráci a prohlášení partnera. Stěžejní dokumenty pak představují podrobný podnikatelský záměr a rozpočet projektu.

Jaká jsou klíčová kritéria pro schválení dotace?

Cíle projektu musí být některým z výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software. Sledována je také míra inovativnosti projektu, vysoký tržní potenciál produktů, kvalita přípravy projektu či odůvodněný rozpočet. Přijatelnost projektu pak závisí na celé řadě dalších podmínek, jako např. vlastnická struktura žadatele, místo realizace, finanční zdraví žadatele a partnerů či vymezené odvětví CZ-NACE.

S posouzením vhodnosti vašeho projektového záměru do programu Aplikace i s přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Ing. Jiřina Turková

17.02.2017

Dotace na vzdělávání POVEZ II opět přichází!

Na konci března 2017 plánuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) opět otevřít úspěšný program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), pozastavený v srpnu 2016. Firmy díky tomuto programu získávají vysoké dotace na vzdělávání současných i budoucích zaměstnanců, včetně náhrad ušlé mzdy školených zaměstnanců. Zrekapitulujme si v krátkosti základní parametry programu.


Výše podpory

Úspěšný žadatel obdrží podporu ve výši 85 % v režimu „de minimis“ nebo až 70 % v režimu tzv. „blokové výjimky“ na úhradu vzdělávací aktivity externím dodavatelem, případně ve výši 100 % skutečné mzdy interního lektora (max. 230 Kč/hod. superhrubé mzdy 1 lektora). Současně je možné žádat o úhradu skutečně vyplacených mezd za dobu účasti zaměstnanců ve vzdělávání (max. 176 Kč/hod. superhrubé mzdy).

Objem celkové dotace je limitován na 500 tis. Kč za měsíc, resp. 6 mil. Kč za rok na jednoho příjemce (IČ). Výhodou je, že příspěvek na mzdové náklady je proplácen měsíčně zpětně, a to na základě mzdového vyúčtování. Příspěvek na vzdělávání je pak hrazen po úspěšném dokončení a úhradě kurzu.

Oprávnění žadatelé a cílová skupina

Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace, neziskové organizace i OSVČ bez zaměstnanců. Dotaci nemohou získat školské, státní a sociální instituce, profesní a podnikatelská sdružení. Vzdělávat se mohou zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu s výkonem práce mimo území hl. města Prahy.

Dále se mohou vzdělávat potenciální zaměstnanci, kteří nastoupí do pracovního poměru nejpozději před ukončením vzdělávání. Účastníkem školení může být i samotná OSVČ. Ze vzdělávání jsou vyloučeny osoby v režimu DPČ/DPP, v pracovní neschopnosti (vč. mateřské nebo rodičovské) a statutární zástupci obchodní korporace (zejména samostatní jednatelé).

Časový rámec programu

Žádost se předkládá na ÚP ČR. Délka jedné vzdělávací aktivity je omezena na 18 měsíců, u jazykových kurzů na 6 měsíců. Vzdělávání musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců po podpisu Dohody s ÚP ČR, ukončeno do 30. 8. 2020.

Žadatel musí při plánování vzdělávání počítat s lhůtami schvalování žádosti (až 3 měsíce) a s výběrem dodavatele vzdělávání podle pravidel ESF a ÚP ČR. Vzdělávání musí probíhat převážně v rámci běžné pracovní doby. Příspěvek na vzdělávání je vyplacen pouze u účastníků, kteří úspěšně absolvují závěrečné ověření znalostí a účastní se vzdělávání min. z 80 % rozsahu.

Obsah a forma vzdělávání

Vzdělávat je možné jen prezenční formou, nikoli dálkově či e-learningem. Podporováno je školení v profesních kurzech, v jazycích, výjimečně i v tzv. měkkých dovednostech. Vždy musí být prokázána potřebnost školení ve vztahu k pracovní pozici, účastníkovi a firemní strategii. Obecně pojaté kurzy nejsou podporovány (IT gramotnost, ŘP sk. B apod.). Externí školitel nesmí kromě zkoušek využívat subdodavatele, ani lektory OSVČ. Interní lektor musí splnit tříletou lektorskou praxi.

I když je POVEZ II. poměrně jednoduchým programem, zahrnuje kromě uvedených parametrů řadu dalších zjevných i skrytých podmínek. Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký