EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
31.01.2017

OP PIK, Úspory energie: Na co si dát v žádosti pozor

Příjem žádostí o podporu z Výzvy II programu Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl zahájen 15. 12. 2016. S odstupem více jak měsíce a několika podaných projektů tak můžeme vyhodnotit požadavky výzvy z hlediska rizik či obtíží, které žadatelé z naší zkušenosti při přípravě svých žádostí příliš nevnímají.


Finanční zdraví

Podmínka finančního zdraví zůstává bez změny. Do hodnocení vstupují účetní data za poslední dvě uzavřená období. Pro splnění většinou postačí doložit kladný hospodářský výsledek a kladný vlastní kapitál. O dostatečném finančním zdraví se ujistěte co nejdříve.

Vlastnická struktura

Žadatel, ani jeho mateřská společnost, nesmí sídlit v daňovém ráji. Vlastníci veřejně obchodovatelných společností musí sídlit mimo daňové ráje minimálně ze 75 % podílu. Veřejně neobchodovatelné společnosti nemohou mít žádného vlastníka v daňovém ráji.

Požadavkem výzvy je také odkrytí skutečných vlastníků žadatele. Vlastnící (fyzické osoby) musí být doloženi, pokud vlastní více než 25 % majetkového podílu. Bez definování vlastnické struktury a vlastníků, především v případě a.s., se do přípravy žádosti o podporu nepouštějte.

Omezení pro velké podniky

Velké podniky nad 250 zaměstnanců mohou vyčerpat maximálně 20 % z celkové alokace výzvy, absolutně 2,2 mld. Kč. To je prakticky totožné s předchozí vyčerpanou výzvou. Rizikem je případné uzavření příjmu žádostí pro velké podniky při překročení této sumy. S přípravou žádosti by si tak měly velké podniky pospíšit.

Hospodárnost projektu

Kritérium srovnání rozpočtu s cenou obvyklou je naštěstí změkčeno. Již nebude hrozit obvyklé snížení bodového hodnocení i za drobné překročení ceny, například při poměrně běžném porovnání cen v rozpočtu s e-shopy. Nově projekt ztratí 6 bodů za předražení rozpočtu až o více jak 5 % a všech 12 bodů kritéria pak za předražení o více jak 10 %. Přesto je naprosto nezbytné věnovat přípravě položkového rozpočtu odpovídající pozornost.

Stavební povolení

Stavební povolení sice není povinnou přílohou, avšak pro schválení žádosti je zcela zásadní. Jedná se totiž o hodnoticí kritérium, které je bonifikováno 11 body ze 100 možných. Hranice přijatelnosti žádosti činí 60 bodů. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že řada žádostí nedosáhne na potřebné body bez stavebního povolení.

Podmínky Výzvy II doznaly samozřejmě i dalších změn. Náš tým je připraven s vámi diskutovat vaše projektové záměry, připravit kvalitní žádosti a tím zajistit dotace i z programu Úspory energie. 

Ing. Jaroslav Neplech

10.03.2015

Profesionální dotační poradenství není žádný fraud-business

Poměrně často se setkáváme s názorem, že evropské dotace jsou něco špatného, nečestného, vytvářejícího korupční prostředí. Obdobně negativním způsobem nahlíží řada lidí i na firmy, které podnikají v oblasti dotačního poradenství.

 


Ke zneužívání dotačních zdrojů docházelo a zřejmě i docházet bude. Stejně tak, jako třeba k daňovým únikům, kvůli kterým přichází Česká republika každoročně o mnohonásobně větší částky, než v případě podvodů s dotacemi. Ve všech oborech lidské činnosti, které skýtají příležitost k materiálnímu obohacení, se najdou lidé, kteří toho chtějí využít nekalým způsobem.

Relativně mladý segment dotačního poradenství se postupně stabilizuje. Malé „garážové“ firmy sice stále vznikají i zanikají, ovšem na trhu se již postupem času etablovalo i několik, dnes již renomovaných, poradenských firem se silným zázemím. Mají za sebou často více než 10 let činnosti a desítky, či spíše stovky úspěšně realizovaných projektů. Zároveň disponují stabilními týmy zkušených, odborně způsobilých konzultantů.

Profesionální poradenská firma nemá potřebu pohybovat se na- nebo dokonce za hranou zákona. Klientům nabízí ucelené portfolio, od analýzy projektového záměru z pohledu efektivnosti spolufinancování ze zdrojů EU včetně analýzy rizik, přes kompletní přípravu žádosti o dotaci včetně všech povinných i nepovinných přílohy, až po veškerou další administraci projektu během jeho realizace i doby udržitelnosti.

Samozřejmostí je také zpracování výběrových řízení, které spočívá především ve výběru správné metody a formy výběrového řízení, vypracování veškeré potřebné dokumentace v souladu s pravidly poskytovatele dotace a zajištění všech procesů od vyhlášení výběrového řízení až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem. Ty opravdu TOP poradenské firmy jsou pak schopné svým klientům jako nadstandard nabízet i další, vysoce sofistikované služby. Může se jednat například o přípravu a realizaci tzv. velkých projektů (nad 50 mil. EUR), které vyžadují přímou komunikaci s Evropskou komisí, zapojování klientů do projektů mezinárodní spolupráce nebo posuzování souladu s pravidly veřejné podpory.      

Rozhodnutí, zda využít služeb poradenské firmy v oblasti dotací, je zcela dobrovolné. Stejně tak, jako si firma najímá daňové poradce, protože z kapacitních nebo jiných důvodů si sama nechce nebo nemůže zpracovat daňové přiznání, může si najmout i poradenskou firmu pro přípravu a realizaci dotačního projektu. V případě, že si zvolí kvalitního poradce, získává jistotu, že za své peníze dostane profesionální služby odpovídající jeho potřebám a požadavkům. 

 Mgr. Ladislav Kučera

25.01.2017

Dvě nové výzvy OP PIK rozdělují 1,3 mld. Kč na inovativní energetiku

Programy Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje (OZE) podporují inovativní a méně obvyklé aktivity v energetice. Příjem žádostí začíná v polovině února (OZE), respektive v březnu (NUT). O dotaci mohou požádat podniky bez rozdílu velikosti. O prostředky z loňských prvních výzev se žadatelé zrovna nepoprali, na co a jak lze tedy podporu čerpat nyní?


Zajímavější z obou je jistě program Nízkouhlíkové technologie. Podpoří nákup elektromobilů včetně nabíjecích stanic, inovativní způsoby akumulace energie a technologie na získání a využití druhotných surovin. Pořizované zařízení musí být inovativní, zároveň ale i ověřeno v praxi (min. úroveň TLR je 5).

Nejatraktivnější aktivita pořizování elektromobilů je limitována kategorií vozidel (užitková do 3,5 t, osobní max. střední třídy a minibusy mimo veřejnou službu), neveřejným charakterem nabíjecích stanic a tím, že pořizovaná vozidla musí být nová. Reálná míra podpory se podle velikosti podniku pohybuje pouze od 16 do 34 % ceny elektromobilu.

Míra podpory u akumulace energie je pro malý/střední/velký podnik 80/70/60 %, u druhotných surovin pak 45/35/25 %. Žádosti se podávají do konce května, mezi povinnými přílohami figuruje položkový rozpočet, doložení inovativnosti projektu a případně projektová dokumentace spolu s žádostí o územní či stavební rozhodnutí.

Program Obnovitelné zdroje má úzce vymezené aktivity. Ze všech dostupných obnovitelných zdrojů jsou podporovány pouze bioplynové stanice (BPS), zařízení využívající biomasu a malé vodní elektrárny (MVE, do výkonu 10 MWe). A to ještě omezeně: u BPS se podporuje vyvedení zbytkového tepla nebo bioplynu pro následnou výrobu elektřiny a tepla (KVET), u biomasy pak výstavba nebo rekonstrukce zdrojů tepla (a případně elektřiny).

Velkým limitem OZE zůstává následné omezení financování projektu provozní podporou, která může být v některých případech vyšší, než investiční dotace. Nově vyrobená energie pak nesmí být určena pro vlastní spotřebu příjemce.

Míra podpory u BPS je 50/45/40 %, u biomasy a MVE pak 80/70/60 %. Žádosti je možné podávat do 15. 7., přikládá se k nim mj. energetický posudek a projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu. K dispozici je 800 mil. Kč, v loňské výzvě přitom bylo z alokace 360 mil. Kč zažádáno pouze o cca 152 mil. Kč.

Ing. Dalibor Pituch

10.11.2016

Vyhlášení výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 2. listopadu novou výzvu, která je cílena na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací. Příjem žádostí byl zahájen 3. 11. 2016 a potrvá až do 28. 2. 2017, celková alokace výzvy je 660 mil. Kč. Žadatelé z řad výzkumných organizací, organizačních složek státu a příspěvkových organizací či soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost mohou získat až 100 % míru podpory v závislosti na typu žadatele a místě realizace.


Účelem výzvy je zvýšení odborné kapacity jednotlivých pracovníků pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“.

Mezi povinné aktivity výzvy patří:

 • nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“,
 • řízení projektu.

V rámci volitelných je možné vybrat z následujících aktivit:

 • strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace,
 • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace,
 • strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Způsobilými výdaji mohou být osobní výdaje, cestovní náhrady, per diems (cestovní náhrady zahraničních expertů), hmotný majetek a materiál, hardware, osobní vybavení, stroje a zařízení, drobný nehmotný majetek, místní kancelář (zabezpečení provozu kanceláře k řízení projektu), nájem a leasing, správní a jiné poplatky.

13.10.2016

SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE NÁRODNÍ RIS3 STRATEGIE

Dne 29. 9. 2016 byl zástupci Evropské komise zaslán dopis o schválení aktualizace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) jejímž účelem je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých peněz (až 70 mld. korun) do nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání. Podporováno je také propojení akademického a podnikatelského sektoru. Národní RIS3 strategie je tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů (Evropské strukturální a investiční fondy, ESI fondy) do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech.


Hlavním cílem a účelem RIS3 je zajistit hospodářský růst a konkurenceschopnost založené na využívání znalostí a na inovacích. Klíčové oblasti intervencí v rámci vytýčené evropské strategie představují efektivní investice do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, posun k nízkouhlíkové (low-carbon) ekonomice a důraz na vytváření pracovních míst a redukci chudoby.

Vybranými prioritními oblastmi jsou:

 • Digitální technologie
 • Elektrotechnika
 • Dopravní prostředky pro 21. století
 • Pokročilé stroje/ průmyslové technologie
 • Péče o zdraví, pokročilá medicína
 • Kulturní a kreativní průmysly
 • Zemědělství a životní prostředí
 • Společenské výzvy

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,
 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Zdroj: www.vyzkum.cz