EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
19.01.2018

CZECHINVEST OTEVÍRÁ ČESKÝM STARTUPŮM BRÁNY K MEZINÁRODNÍMU BYZNYSU

Agentura CzechInvest v lednu vyhlásila výzvy do programů CzechDemo a CzechMatch. Oba programy podporují české startupy v jejich obtížné výchozí pozici na mezinárodních trzích. 


CzechDemo

Pátý ročník programu CzechDemo se uzavře už 24. 1. 2018. Program zprostředkuje účast na vyhlášených mezinárodních startupových akcích (CES, Slush, či TechCrunchDisrupt). Startup získá možnost představit svůj produkt či službu, upoutat pozornost investorů a navázat tak důležité obchodních kontakty.

CzechInvest spolufinancuje účast firmy na eventu, mentoring a poradenství pro úspěšnou prezentaci, letenky do místa konání akce a překlad marketingových materiálů. Míra podpory se pohybuje podle typu položky v rozmezí od 50 % do 100 %, maximálně však 146 tis. Kč bez DPH. Historie firmy však nesmí být delší než 5 let, může mít maximálně 50 zaměstnanců, musí mít své sídlo na území ČR a provozovnu mimo Prahu.

CzechMatch

Přihlášky do nového program CzechMatch je možné podávat do 16. 2. 2018. Program podpoří přímou prezentaci produktu či podnikatelského záměru startupu před významnými investory (tzv. matchmaking), a to buď v Sillicon Valley, v New Yorku, v Singapuru či v Londýně.

Startup bude mít možnost navštívit specializované workshopy zaměřené např. na tvorbu business plánu, možnosti rizikového kapitálu či prezentační dovednosti. Po týdnu bude matchmakingová akce, kde startup formou tzv. pitch prezentací (krátká a výstižná prezentace 30 vteřin až 2 minuty) představí svůj záměr, a rovněž získá cennou zpětnou vazbu přímo od investorů.

CzechInvest i v tomto programu plně splufinancuje mentoring, poradenství při vyjednáváních s investorem a úhradu letenek do místa konání akce, a to do 100 tis. Kč bez DPH. Historie firmy se musí pohybovat od 1 do 7 let a dále, další podmínky jsou shodné jako u CzechDemo.

Ing. Ondřej Hora

15.01.2018

Novinky z IROP

Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) prošel před koncem roku 2017 několika důležitými změnami. Bude umožněna realizace projektů nad alokace vyhlášených výzev, nové postupy pak získají místní akční skupiny (MAS).


V první řadě schválila Evropská komise revizi Programového dokumentu IROP, díky čemuž bude možné realizovat projekty, na které již nezbyla alokace ve vyhlašovaných výzvách. Touto změnou došlo k navýšení u výzev: Nízkoemisní a bezemisní vozidla o 1,033 miliard korun, Infrastruktura základních škol o 413 milionů korun, Infrastruktura základních škol SVL o 956 milionů korun a Revitalizace vybraných památek II. o 1,550 miliard korun.

Kromě redistribuce finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi, došlo také k rozšíření výčtu oprávněných žadatelů u specifických cílů Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení nebo k prioritizaci potřeb a zacílení investic do mateřských škol. 

Jednou z dalších důležitých aktualit v oblasti IROP je bezpochyby také nastavení postupů pro kontrolu a připomínkování dokumentace MAS a s tím spojená aktualizace požadavků k interním postupům MAS. Od 1. 9. 2017 probíhá každý měsíc předání agendy jednotlivých krajů od metodiků CLLD z Centra pro regionální rozvoj na řídicí orgán. Aktualizované dokumenty následně upravují jednak postupy k samotnému procesu připomínkování dokumentace MAS, tak i k požadavkům, které ŘO IROP stanovuje pro jednotlivé dokumenty (interní postupy, výzvy MAS, kritéria, kontrolní listy pro hodnocení, harmonogramy výzev).

Monitorovacího výbor IROP hodnotí čerpání v rámci IROP jako úspěšné. V projektech s vydaným rozhodnutím o dotaci IROP, tedy celkem v 2 748 projektech, bylo dosaženo celkového objemu 45,1 miliardy korun. Hranice, kterou si ministerstvo stanovilo do konce tohoto roku, tedy 40 % vydání právních aktů, tak byla dosažena, a dle výhledů do konce roku, by měla být také o něco málo překročená. 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Zdroje:http://www.s-f.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/MMR-Dulezite-zmeny-v-IROP-schvalenyhttp://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Vyslo-treti-cislo-Zpravodaje-IROP-(1)

05.01.2018

FOTOVOLTAIKA OTŘEPÁVÁ NEGATIVNÍ RENOMÉ

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 2. 1. 2018 novou výzvu do programu „Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“. Pro podniky představuje výzva zajímavou příležitost diverzifikace zdrojů elektrické energie.


Instalace fotovoltaických elektráren (FVE) prodělala boom zhruba před pěti lety, kdy vznikaly velké fotovoltaické systémy často na zemědělské půdě a občas ve spojitosti s korupčním jednáním nebo využitím klientelistických vazeb. Z tohoto období si fotovoltaika nese s sebou negativní renomé.

Podpora poskytovaná MPO je však určena cíleně pro podnikatelské subjekty pro rozvoj jejich podnikání za jasně daných podmínek. Znamená to, že panely mohou být instalovány pouze na střechách a fasádách objektů a většina vyrobené energie musí zůstat v podniku.

Dotační program umožňuje instalaci poměrně velké FVE až do výkonu 1 MWp. Takový rozsah pokryje, troufáme si tvrdit, potřebu elektrické energie většiny podniků. Součástí projektu FVE může být také akumulace vyrobené elektrické energie. Podnik tak může akumulovat elektřinu např. o víkendech a spotřebovat ji v pracovních dnech.

Reálná výše podpory se bude pohybovat na úrovni 40 až 60 % v závislosti na velikosti podniku žádajícího o podporu. Jedná se rovněž o jedinou podporu podnikům pro nové instalace FVE po 1. 1. 2014, kdy došlo k ukončení provozní podpory FVE cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2013.

Příjem žádostí o podporu bude trvat až do 30. 4. 2018. Podnikatelským subjektům nabízíme výpočet optimální velikosti FVE na základě typu provozu a potřeb podniku a samozřejmě komplexní služby ve věci administrace žádosti o podporu. Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Jaroslav Neplech, +420 739 468 604, jaroslav.neplech@eufc.cz

15.12.2017

Jak připravit projekt do programu Sociální bydlení?

Integrovaný regionální operační program vyhlásí v lednu 2018 výzvu pro oblast sociálního bydlení. Jedná se o druhou výzvu, která bude vyhlášena v lednu 2018 a příjem žádostí poběží od února 2018 do července 2018. Předpokládaná alokace je cca 1,4 mld. Kč pro oblasti v SVL (sociálně vyloučené lokality) a cca 800 mil. Kč bez SVL.


Pokud žadatel nemá ještě vybranou nemovitost, ze které by vybudoval sociální byty, pak je dobré se zaměřit na lokality SVL a z nich vybrat obec, která má odpovídající občanskou vybavenost (obchody, lékaři, školy). Následně je nezbytné udělat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zadat zpracování kvalitní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Dále by bylo vhodné udělat v místě realizace projektu průzkum cílových skupin a poptávky po sociálním bydlení. Ideální je navštívit místní charitu, neziskové organizace a další subjekty, které s cílovými skupinami pracují.

Bodově budou zvýhodněny projekty, které budou mít souhlasné stanovisko obce s realizací předkládaného projektu. Některé obce potřebují k vydání stanoviska schválení celého zastupitelstva, proto i s touto přílohou není vhodné otálet a zajistit ji včas.

Poslední nutnou podmínkou programu sociálního bydlení je zajištění sociálního pracovníka, který bude do bytového domu pravidelně docházet. Tento kvalifikovaný sociální pracovník bude cílové skupině poskytovat potřebné sociální práce. Tato služba má inkluzivní dopad na cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou sociální situaci.

Jakmile je zajištěna nemovitost, zpracovaná projektová dokumentace a zvolená vhodná cílová skupina, může se začít s přípravou samé dotační žádosti o podporu, kterou s Vaší pomocí rádi dle pravidel programu zadministrujeme, a to včetně potřebných výběrových řízení.

Ing. Simona Dorazilová

30.10.2017

Age management – podpora konkurenceschopnosti firem v oblasti HR

Jedním z hlavních témat současné ekonomiky je získání a udržení kvalifikované a motivované pracovní síly. Mezi moderní, ověřené a účinné metody patří aplikace strategie age managementu (řízení s ohledem na věk zaměstnanců). Na aktuální potřebu zavádění age managementu (AM) do firem reaguje nová výzva Operačního programu Zaměstnanost č. 79 (vyhlašovatel MPSV) s alokací 300 mil. Kč. Termín příjmu žádostí: 30.10. 2017 – 29.3. 2018.


Mezi oprávněné žadatele patří zaměstnavatelé - obchodní korporace, státní podniky, nestátní neziskové organizace – s min. 5 zaměstnanci (přepočtený stav). Žádost nemohou podávat školy, zaměstnavatelské a odborové organizace, NNO s dobou existence od 31.10. 2016. Místem realizace projektu je celá ČR mimo hl. město Prahu.

Výše dotace je u obchodních korporací a státních podniků 85 %, u neziskových organizací 100 %. Způsobilé výdaje projektu se musí pohybovat v intervalu 750 tis. Kč – 5 mil. Kč. Podpora je poskytována v režimu de minimis nebo blokové výjimky. Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Mezi podporované aktivity patří AM audit, vzdělávání se zaměřením na AM (školení, koučink, poradenství), zpracování strategií a plánů AM, využití nástrojů pro měření pracovních schopností, podpora opatření na prevenci či reakci v AM (např. adaptace absolventů, stabilizace rodičů s dětmi, hledání talentů, mezigenerační výměna), podpora vzdělávání v kontextu Průmyslu 4.0 apod. Zapojení zaměstnance v rámci projektu musí činit alespoň 40 hodin (hodina = 60 min.).

Povinnou přílohou žádosti je kvalifikovaný AM audit. EUFC CZ disponuje jako jedna z prvních poradenských firem certifikovanými AM auditory dle požadavků výzvy, což zajistí kvalitní, rychlou a komplexní přípravu projektu.

Chcete-li maximálně využít výhody programu a dozvědět se praktické informace, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603 813 204 nebo e-mailu pavel.siroky@eufc.cz.

Ing. Pavel Široký