EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
05.04.2018

Novinka v ZZVZ: Evidence skutečných majitelů

Již čtvrt roku se zadavatelé potýkají s novelizovaným ustanovením § 122 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Podle něj jsou od 1. 1. 2018 povinni zjistit údaje o skutečném majiteli přímo z evidence o skutečných majitelích. Jak zjišťování probíhá a jaké jsou zkušenosti s touto novinkou?


Rozhodující okamžik pro zadavatele k dodržování předmětného ustanovení není okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází k zjišťování údajů o skutečném majiteli. Pro tyto účely umožní ministerstvo spravedlnosti zadavateli na základě žádosti dálkový přístup k údajům v této evidenci. Jakmile bude zadavateli umožněn přístup, dostane se k údajům o skutečném majiteli okamžitě.

Pokud by se však stalo, že je vybrán dodavatel dříve než vyřízená žádost zadavatele, MMR doporučuje postupovat následovně: „Ve vztahu k okamžiku odeslání oznámení o výběru dodavatele platí, že zadavatel je oprávněn oznámení o výběru dodavatele odeslat i dříve, než zjistí nebo než jsou mu poskytnuty informace a doklady o skutečných majitelích, za předpokladu, že již disponuje všemi informacemi, které jsou povinnou součásti oznámení o výběru dle 123 ZZVZ. V případě, že bude vybraný dodavatel vyloučen (z důvodu, že nebude shoda se skutečným majitelem), bude zadavatel muset oznámení o výběru dodavatele vypracovat a odeslat opakovaně.“

Vzhledem k tomu, že potvrzení skutečného majitele musí být součástí dokumentace výběrového řízení, nelze tohle ověření úplně vynechat ani jej nahradit jednodušší cestou. Pokud zadavatel není schopen zjistit informace z evidence, nemůže si výpis z evidence nahradit sám výpisem z jiného rejstříku, ale musí požádat dodavatele, aby mu tyto informace předložil sám (dle § 122/5 ZZVZ).

Do konce roku 2018 můžou komplikace spojené s dostupností informací z evidence přetrvávat. A to zejména z důvodu, že evidenční povinnost u právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku trvá až do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků mají povinnost uvést své skutečné majitele do registru dokonce až do 1. ledna 2021.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

23.03.2018

Rok 2017 z pohledu čerpání fondů EU: je důvod k obavám?

V těchto dnech zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) další, pravidelnou čtvrtletní zprávu o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České republice. Data, která jsou použitá ve zprávě, se vztahují ke konci roku 2017. Jakého pokroku tedy Česká republika za 4 roky nového programového období 2014 – 2020 dosáhla? Daří se jí čerpat finanční prostředky z fondů EU? A který z operačních programů patří mezi premianty a kdo je naopak záškolákem?


V první řadě je potřeba konstatovat, že loňský rok byl ve znamení výrazné dynamiky zejména z pohledu tzv. „závazkování“ finančních prostředků. Zatímco na konci roku 2016 bylo v právních aktech vydaných příjemcům podpory vázáno pouze 14 % celkové (hlavní) alokace, kterou má ČR k dispozici na stávající programové období, na konci roku 2017 to byla již skoro polovina (47,1 %).

Podstatně méně příznivá je však situace z pohledu toho, kolik vynaložených prostředků si již ČR nechala z „Bruselu“ proplatit. Prostřednictvím žádostí o průběžnou platbu odeslaných Evropské komisi se jednalo v souhrnu o částku cca 65 mld. Kč, což je pouze asi 11 % z celkové alokace. Budiž nám varováním, že podobná čísla byla vykázána za stejný časový úsek i v minulém programovém období 2007-2013, které nakonec skončilo s bilancí nevyčerpané zhruba 1 mld. EUR.

S přidělováním finančních prostředků jsou zatím nejdále v Operačním programu Zaměstnanost, který na konci roku 2017 vykazoval zhruba 73 % své celkové alokace vázané v právních aktech o poskytnutí podpory. Solidní pokrok v tomto ohledu zaznamenává např. i Operační program Doprava (50,6 %), ovšem zde jsou čísla významně ovlivněna fázovanými projekty z předchozího programového období.

Na druhém konci pořadí jsou 2 programy spolufinancované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), tj. Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství, a (ne)překvapivě také Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ten byl přitom Evropskou komisí schválen jako první z tematických operačních programů ČR pro období 2014-2020.

Co se týká pořadí z pohledu stavu finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu, první místo patřilo Programu rozvoje venkova (33,1 % z hlavní alokace), následovanému Operačním programem Zaměstnanost a OP Doprava (díky „starým“ závazkům). Nejhůř je na tom naopak Integrovaný regionální operační program s pouhými 2,7 % finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu. Ne příliš lichotivá vizitka pro resort, který je zároveň národním koordinátorem kohezní politiky u nás.      

Celková bilance rozhodně neslavná. A může být hůř. Jestliže až doposud bylo pomalé čerpání bez následků, s koncem roku 2018 se již neúprosně hlásí o slovo tzv. pravidlo N+3. Jednotlivé roční závazky, které se ČR nepodaří včas vyčerpat, budou ztráceny. A proto: „Musíte se víc snažit, pane správce!“

Mgr. Ladislav Kučera

12.03.2018

Výzva na sociální bydlení konečně vyhlášena!

Integrovaný regionální operační program podpoří sociální bydlení, a to částkou 2,5 mld. Kč. Příjem žádostí ve druhé výzvě poběží od 14. června do 18. září 2018. Hlavními změnami jsou způsobilost výdajů na výstavbu nových bytových jednotek a rozšíření doby udržitelnosti projektů na 20 let.


Žádat mohou obce, nestátní neziskové organizace a církve. Obce dosáhnou na 90% dotaci, ostatní subjekty dokonce na 95%. Minimální výše rozpočtu je 500 tis. Kč, maximální objem projektu je pak 15 mil. Kč, resp. 500 tis. EUR pro NNO a 300 mil. Kč pro projekty v režimu služeb obecného hospodářského zájmu.

Subjekty musí vykonávat činnost s cílovou skupinou projektu (nebo poskytované sociální služby) či aktivity sociálního začleňování. Účelem hlavní činnosti žadatele nesmí být vytváření zisku.

Program podpoří pořízení sociálního bydlení formou výstavby, nákupu, rekonstrukce bytu či adaptace nebytových prostor a pořízení nezbytného základního vybavení. Cílovými skupinami projektu musí být ekonomicky produktivní osoby bez jiného nájmu či jiné vlastní nemovitosti k bydlení, jejichž průměrný čistý měsíční příjem za předchozí rok nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. Těmto osobám musí být po dobu udržitelnosti projektu k dispozici kvalifikovaný sociální pracovník.

Maximální výše hlavních výdajů je 29 979 Kč na 1m2 sociálního bytu. Maximální počet bytů v jednom objektu je pak 12. Nájemné sociálního bytu může být max. 57,5 Kč/m2. Nájemní smlouvu na dobu určitou mezi 1 a 2 lety s možností prodloužení je možné uzavřít pouze s osobou z cílové skupiny, která splňuje podmínky.

Přes složité podmínky je program z naší zkušenosti pro žadatele velice zajímavý. Prostor na přípravu dotačních projektů však není příliš velký a je nejvyšší čas zahájit jejich přípravu.

Ing. Simona Dorazilová

736 631 355, simona.dorazilova@eufc.cz 

 

27.04.2020

Průzkum: Bariéry realizace záměrů v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0

Vážení přátelé,

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se mílovými kroky blíží k závěru a je tedy nejvyšší čas vyjednat u Evropské komise nové podmínky podpory podnikání z fondů EU pro období 2021-2027.

 I Vy můžete pomoci s prosazením témat, která patří aktuálně k nejpotřebnějším pro nastavení nového operačního programu pro podnikatele.

Řekněte nám prosím svůj názor a zapojte se do analýzy zaměřené na identifikaci bariér bránících realizaci podnikatelských záměrů v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Výsledky průzkumu pomohou při výběru vhodné formy podpory (dotace, finanční nástroje apod.) pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Průzkum je realizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Váš názor můžete sdělit prostřednictvím tohoto DOTAZNÍKU

 

Dotazník má 24 otázek, jeho vyplnění by nemělo trvat více než cca 15 min. Dotazník je anonymní. Nerelevantní otázky lze přeskočit.

Dotazník prosím vyplňte do 4. května 2020.

 

Předem děkujeme za Váš čas!

Tým Asociace pro evropské fondy

01.03.2018

TA ČR EPSILON – PODPORA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž pro program Epsilon podporující aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Soutěžní lhůta trvá od 1.3.2018 do 12.4.2018. Celková alokace soutěže pro roky 2018–2019 je 500 mil. Kč, dalších 70 mil. Kč je určeno pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Žadatelé z řad podnikatelských subjektů a výzkumných organizací mohou získat podporu až 60 % ze způsobilých nákladů.


TA ČR připravuje, realizuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka. Kromě toho agentura podporuje komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem.

Program Epsilon se zaměřuje na znalostní ekonomiku, energetiku a materiály, ale také na životní prostředí. Prioritní výzkumné cíle, které jsou bonifikovány při hodnocení návrhů projektů, jsou orientovány na Průmysl 4.0, na technologie automotive, na letectví, kybernetickou bezpečnost, výzkum nových nanomateriálů a nanotechnologií, zvýšení odolnosti a bezpečnosti dopravních systémů a na řadu dalších.

Největší zájem byl dosud o první veřejnou soutěž v roce 2014, když míra úspěšnosti podaných návrhů dosáhla pouze 13 %. Počet doručených návrhů projektů však od té doby klesá. V druhé soutěži v roce 2016 vzrostla míra úspěšnosti předkladatelů na 52 %, v třetí soutěži rok na to až na 59 %. Za předchozí tři soutěže tedy bylo podáno celkem 1 558 návrhů projektů, z nichž 548 bylo technologickou agenturou schváleno.

Nově je v programu zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně využitelný v praxi. Obecně platí, že tímto garantem je firma nebo podnik, který hodlá následně výsledek využít např. v novém výrobku nebo službě s komerčním přínosem.

Hlavními výstupy či výsledky projektu jsou především průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, léčebný postup, metodiky certifikované oprávněným orgánem, patent, software, poloprovoz nebo ověřená technologie.

Způsobilými náklady mohou být osobní náklady na mzdy i platy včetně odvodů pojistného, ostatní přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, náklady na provoz, opravy a údržbu, cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu apod.), a dále také nepřímé náklady (administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby).

Ing. Jiřina Turková