EURO FINANCE CONSULTING
 

DOTACE PRO PODNIKATELE 2014-2020

VÝZKUM A VÝVOJ

Průmyslový vývoj

Program Potenciál:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, včetně pořízení pozemků, budov, vybavení centra.

Průmyslový výzkum

Program Aplikace:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na tvorbu celosvětově konkurenceschopných produktů.

Spolupráce s výzkumnou organizací

Program Inovační vouchery:

 • Nákup expertních služeb v oblasti inovací.
 • Podpůrná činnost podnikatelských a inovačních center a vědeckotechnických parků.

Program Partnerství znalostního transferu:

 • Vytvoření partnerství mezi malými/středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí a technologií.
 • Zaměření na zpelšování výrobních procesů, vývoj / inovace nových produktů, služeb a zlepšování podnikových procesů.

Program Spolupráce:

 • Podpora a rozvoj klastrů, technologických platforem a kooperačních inovačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků.
 • Spolupráce - klastry: Podporován bude kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace. 

Provozování výzkumného zařízení

Program Služby infrastruktury:

 • Poskytování služeb inovačním podnikům pomocí specializovaného poradenství, provozování inovační infrastruktury. 

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Inovační projekty

Program Inovace:

 • Projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů a marketingové inovace. 

Začínající podniky

Program Progres:

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků. Podpora směřuje k pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci budov, získání pracovního kapitálu pro zahájení nebo rozšíření podnikatelské činnosti.

Nákup strojů

Program Technologie:

 • Podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků,  malých a středních podniků.
 • Nákup strojů a vybavení včetně softwaru a patentových licencí.

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Program Marketing:

 • Služby pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy, účast na zahraničních výstavách a veletrzích, doprava exponátů, marketingové propagační materiály.

Program Nemovitosti:

 • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfieldů.
 • Investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a následné výstavby novostaveb. 

Program ICT a sdílené služby:

 • Tvorba nových sofistikovaných IS/ICT řešení (např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo v oblasti kulturních a kreativních průmyslů).
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb.
 • Budování a modernizace datových center.

ÚSPORY ENERGIÍ

Program Obnovitelné zdroje energie:

 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace malých vodních elektráren.
 • Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby.
 • Instalace vzdálených kogeneračních jednotek využívající bioplyn ze stávajících bioplynových stanic.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Program Úspory energie:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních závodů.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu. 
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov.
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku.
 • Snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů. 

Program Nízkouhlíkové technologie:

 • Zavádění inovativních technologií oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel).
 • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie.
 • Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách.
 • Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů.
 • Zavádění off grid systémů (systému řízení spotřeby energií).
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě.
 • Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin.
 • Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin. 

ENERGETICKÉ SÍTĚ

Program Smart grids I.:

 • Nasazení automatizovaných, dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Program Smart grids II.:

 • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem:

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení. 
 • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

Program Vysokorychlostní internet:

 • Modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení s minimální přenosovou rychlostí 30 Mbit/s.

PORADENSKÉ SLUŽBY PRO PODNIKATELE

Program Poradenství:

 • Poradenské služby prostřednictvím externích poradců začínajícím firmám v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech.

Program Rizikový kapitál:

 • Kapitálové investice do projektů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál.

ZAMĚSTNANCI A VZDĚLÁVÁNÍ

Infrastruktura pro vzdělávání

Program Školicí střediska:

 • Výstavba nových školících center, rekonstrukce stávajících šolicících center včetně pořízení vybavení - nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd. Pořízení vzdělávacích programů.

Vzdělávání zaměstnanců

Program OP Zaměstnanost:

 • Poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích.
 • Sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů).
 • Poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců.
 • Zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků.
 • Odborné praxe a stáže v podnicích.
 • Spolupráce podniků a vzdělávacích institucí pro přizpůsobení kvalifikace lidských zdrojů požadavkům trhu práce.
 • Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců zaměřeného na odborné a klíčové kompetence.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.

Snižování rozdílů v postavení mužů a žen na trhu práce:

Program OP Zaměstnanost:

 • Zavádění flexibilních forem práce.
 • Podpora vybudování a provozu služeb péče o děti, především pak dětských skupin a dětských klubů. 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Začleňování sociálně vyloučených osob

Program OP Zaměstnanost

 • Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku.

Sociální podniky

Integrovaný regionální operační program

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.
 • Vznik nového sociálního podniku a rozšíření kapacit podnik. 
 • Podporovány budou aktivity umožňující sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Snižování emisí

 • Komplexní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečištění, pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů.

Předcházení vzniku průmyslových odpadů:

 • Realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku.

Využití odpadů:

 • Výstavba a modernizace zařízení na materiálové a energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady.
 • Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů.
 • Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.
 • Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů a další.

Odstranění ekologických zátěží:

 • Rekultivace starých skládek a odstraňování ekologických zátěží.

Snížení environmentálních rizik:

 • Rekonstrukce skladů nebezpečných látek.
 • Opatření pro zvýšení bezpečnosti ve výrobách s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Informační systémy pro prevenci závažných havárií.

ZDRAVOTNICTVÍ

Integrovaný regionální operační program:

 • Zvýšení kvality vysoce specializované péče - pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebného pro péči v podporovaném oboru.
 • Zvýšení kvality navázané péče - pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebného pro péči v oboru, který předchází vysoce specializované onkologické péči.
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče.