EURO FINANCE CONSULTING
 

DOTACE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 2014-2020

DOPRAVA

Stát (Operační program Doprava)

 • Obnova a modernizace dálnic, silnic a železničních koridorů v rámci sítě TEN-T.
 • Obnova a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.
 • Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy.
 • Vytvoření podmínek pro využití multimodální dopravy.

Kraje a obce (Operační program Doprava, Integrovaný regionální operační program)

 • Rekonstrukce a výstavba silnic a obchvatů navazujících na síť TEN-T.
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.
 • Výstavba a rekonstrukce cyklostezek.
 • Inteligentní dopravní systémy.
 • Nákup ekologických vozidel pro veřejnou dopravu.  
 • Rozvoj městské mobility (tramvaje). 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program

 • Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy.
 • ICT technologie pro veřejnou správu, eGovernment.
 • Vzdělávání zaměstnanců.
 • Pořízení dokumentace pro územní rozvoj.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný regionální operační program

 • Vybavení základních složek IZS.
 • Modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek složek IZS. 
 • Zajištění odolnosti složek IZS s důrazem na přizpůsobování se změnám.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí

 • Výstavba kanalizace a rozvodných sítí pitné vody.
 • Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod.
 • Protipovodňová opatření.

PÉČE O KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Integrovaný regionální operační program

 • Revitalizace národních kulturních památek a památek UNESCO.
 • Revitalizace kulturních památek ve vesnických památkových rezervacích.
 • Opatření ke zpřístupnění a využívání kulturního dědictví.

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Operační program Životní prostředí

 • Zateplení budov.
 • Využívání odpadního tepla, výměna zdrojů tepla.
 • Instalace solárních kolektorů pro přitápění a ohřev vody.

VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách.
 • Popularizace studia technických oborů, popularizace vědy a výzkumu.
 • Zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace.
 • Opatření ke zpřístupnění vzdělávání žákům a studentům se specifickými nároky.
 • Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program

 • Vybavení a infrastruktura pro rozvoj ambulantních, terénních a pobytových sociálních a zdravotnických služeb. 
 • Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb, psychiatrické péče, zařízení ústavní péče pro děti.
 • Vybavení a infrastruktura pro vysoce specializovanou (onkologická a perinatologická síť) a návaznou péči.
 • Vzdělávání pracovníků v sociálních a zdravotnických službách.
 • Prevence a aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu.
 • Podpora rozvoje systému sociálního bydlení.
 • Komunitně vedený místní rozvoj.
 • Zkvalitnění poskytování služeb zaměstnanosti.
 • Rozvoj systému dalšího vzdělávání.
 • Programy prevence sociálně-patologických jevů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí

 • Likvidace nepovolených skládek, rekultivace starých skládek.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Pořízení technologií ke snížení emisí a ke sledování stavu ovzduší.
 • Zajišťování péče o národní parky, CHKO, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a lokality soustavy území Natura 2000.
 • Revitalizace sídelní zeleně.