EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 26.11. 2019

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2019 z 26. 11. 2019 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Nízkouhlíkové technologie V. Výzva - Elektromobilita 01/2020 - 05/2020 50 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie V. Výzva - Akumulace energie 01/2020 - 05/2020 50 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie V. Výzva - Druhotné suroviny 01/2020 - 05/2020 500 mil. Kč
Úspory energie v SZT IV. Výzva 01/2020 - 12/2020 400 mil. Kč
Úspory energie FVE III. Výzva 01/2020 - 08/2020 500 mil. Kč
Úspory energie V. výzva 09/2019 - 04/2020 6000 mil. Kč
TECHNOLOGIE pro začínající MSP XI. výzva 02/2020 - 05/2020 250 mil. Kč
Proof of Concept III. Výzva 11/2019 - 03/2020 200 mil. Kč
Služba infrastruktury VII. Výzva 02/2020 - 06/2020 500 mil. Kč
Vysokorychlostní internet - Tvorba digitálních technických map III. Výzva 04/2020 - 08/2020 2500 mil. Kč
Vysokorychlostní internet 05/2020 - 07/2020 1000 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

APLIKACE

Výzva VII., kolová

Příjem žádostí: 16. 10. 2019 (10:00) – 16. 1. 2020 (23:59:59)
Alokace výzvy: 3 mld. Kč, pro VP 0,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k zavádění inovací a konkurenceschopných produktů,
osobní náklady, náklady na služby - smluvní výzkum, materiál, komponenty, režijní náklady.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v účinné spolupráci s MSP, konsorcia složená z více parterů z řad podniků a VŠ/VO).
Míra podpory: od 25 % do 80 %, dle velikosti žadatele, kategorie činnosti (vývoj, výzkum) a účinné spolupráce. Pro VO 85 % Maximální míra za celý projekt 70 %.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 80 mil. Kč.

INOVACE

Výzva VII., průběžná

Příjem žádostí: 15. 10. 2019 (8:00) – 15. 1. 2020 (23:59:59)
Alokace výzvy: 3 mld. Kč
Aktivity a výdaje: produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace,
pořízení technologií, staveb, projektové dokumentace včetně inženýrských služeb, softwaru a dat a práv k užívání duševního vlastnictví.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP).
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. Kč.

INOVAČNÍ VOUCHERY


Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 2. 1. 2019 9:00 – 30. 6. 2020 23:59
Alokace výzvy: 145 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Podporován bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP,
poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména:
měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu výrobku, služby nebo procesu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 75 % - 85 % (v případě aktivit MSP v boji se suchem)
Výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 299 999 Kč na projekt

POTENCIÁL

Výzva VI, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2019 (12:00) – 16. 12. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 1,0 mld. Kč (z toho max. 0,5 mld. Kč pro MSP)
Aktivity a výdaje: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, pořízení strojů, zařízení a vybavení pro výzkum, vývoj a inovace, pozemků a budov.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v přímé spolupráci s MSP využívajícím min. 30 % infrastruktury).
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: dotace min. 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.

PROOF OF CONCEPT

Výzva III., kolová

Příjem žádostí: 29.11.2019 – 20.3.2020
Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje, a dále aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.
Osobní náklady, náklady na nástroje v podobě odpisů, konzultační a externí odborné služby, režie, náklady na materiál, patenty a další nehmotná aktiva, náklady na kvalifikovaného pracovníka pro podporu činnosti VaV atd.
Vhodní žadatelé: MSP
Míra podpory: 45–70 % pro malé a 35–60 % pro střední podniky dle druhu aktivity
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 5–10 mil. Kč dle druhu aktivity

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 7. 10. 2019 (9:00) – 7. 1. 2020 (15:59:59)
Alokace výzvy: 200 mil. Kč
Aktivity a výdaje: posílení transferu znalostí mezi podnikovou a VaV sférou – inovace výrobků a služeb i výrobních procesů,
HW, SW, mzdy a pojistné, cestovné, materiál, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní náklady.
Vhodní žadatelé: MSP, partner – znalostní organizace (organizace pro výzkum a šíření znalostí).
Míra podpory: 70 % pro MSP v režimu de minimis, znalostní organizace 70 % + finanční příspěvek MSP ve výši 30 % jeho ZV.
Výše podpory: dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč.

Spolupráce


Spolupráce – Klastry, Výzva VI, průběžná

Příjem žádostí: Předběžná žádost: 22.7.2019 (9:00) – 6.9.2019 (15:59)
Plná žádost: 13.9.2019 (9:00) – 29.11.2019 (15:59)
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: a) kolektivní výzkum – mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji, režijní náklady, materiál,
b) sdílená infrastruktura – nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví,
c) internacionalizace klastru – mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, d) rozvoj klastrové organizace – mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace.
Míra podpory: Aktivita a) 35–70 % dle druhu příjemce a kategorie PV a EV, ostatní aktivity - 50 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 3–40 mil. Kč na projekt dle druhu klastru.

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

TECHNOLOGIE

Průmysl 4.0, výzva X, průběžná

Příjem žádostí: 23. 9. 2019 (10:00) – 16. 12. 2019 (10:00)
Alokace výzvy: 1 mld. Kč
Aktivity a výdaje: pořízení nových technologických zařízení a vybavení,
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky: FO podnikající, PO – s.r.o., a.s., a další.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč na projekt.

PORADENSTVÍ

Výzva I, průběžná

Příjem žádostí: 5. 8. 2019 (08:00) – 5. 12. 2019 (15:59)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: nákup poradenských služeb pro MSP.
nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů nebo budou zacílené na zvyšování digitální transformace podniku.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky (MSP).
Míra podpory: max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: dotace min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt.

NEMOVITOSTI

Uhelné regiony, výzva V, průběžná

Příjem žádostí: 16. 10. 2019 (10:00) – 16. 3. 2020 (10:00)
Alokace výzvy: 1,4 mld. Kč
Aktivity a výdaje: rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt,
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 70 mil. Kč na projekt.

  Cestovní ruch, výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 16. 9. 2019 (10:00) – 31. 3. 2020 (10:00)
Alokace výzvy: 0,6 mld. Kč
Aktivity a výdaje: rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury,
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na projekt.

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Úspory energie - V. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 16. 9. 2019 – 30. 4. 2020
Alokace výzvy: 6 mld. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rozvodů, decentralizace, plynofikace; LED osvětlení; využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; výměna (modernizace) výrobních technologií; MaR,
stavební práce, technologie.
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 400 mil. Kč (15 mil. €) na projekt.

Energeticky efektivní budovy - Výzva II, průběžná

Příjem žádostí: 16. 7. 2018 – 15. 1. 2020
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: novostavba, nástavba a přístavba stavby včetně veškerého technického zařízení budovy (TZB) v parametrech téměř nulové budovy, stavební práce, technologie.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky z částky 3000,- Kč na m2 energeticky vztažné plochy.
Výše podpory: v režimu de minimis min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. €.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie, V. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 2. 9. 2019 – 31. 3. 2020
Alokace výzvy: 640 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů – větrné elektrárny, tepelná čerpadla, solární termické systémy, teplo z bioplynek, vyvedení bioplynu do KGJ, KVET z biomasy, výtopna z biomasy, MVE,
modernizace a rekonstrukce staveb, inženýrské sítě, stroje a zařízení.
Vhodní žadatelé: pouze malé a střední podniky.
Míra podpory: dle typu aktivity až 80 % pro malé, 70 % pro střední podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dle typu aktivity.

Úspory energie v SZT

Výzva IV., průběžná

Příjem žádostí: 8. 1. 2020 – 14. 12. 2020 (13:00)
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: podnikatelé a veřejný sektor
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dotace 200 mil. Kč 

SMART GRIDS I. - distribuční soustavy

Smart Grids I. (Distribuční sítě), V. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020
Alokace výzvy: 60 mil. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní opatření v distribučních soustavách ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie
stavební práce, dodávky technologií.
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: max. míra podpory 40 %.
Výše podpory: min. 0,3 mil. Kč, max. 40 mil. Kč.