EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 18.7. 2019

Očekávané výzvy na rok 2019 podle harmonogramu MŽP z 3. 4. 2019

Program         Příjem žádostí        Alokace
1.4 Preventivní protipovodňová opatření
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.3
1.10.2019 - 19.12.2019 176 mil. Kč
3.1 Prevence vzniku odpadů 1.4.2020 - 30.7.2020  294 mil. Kč
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
       Aktivita 3.2.1, 3.2.3 a 3.2.4 
2.9.2019 - 3.2.2020 588 mil. Kč
       Aktivita 3.2.4 2.9.2019 - 1.9.2020 117 mil. Kč
3.4 Inventarizace a sanace kontaminací 1.8.2019 - 31.10.2019 235 mil. Kč

OPŽP 1.1: Odpadní vody z komunálních zdrojů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

OPŽP 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 1.3: Povodňová ochrana intravilánu

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 119. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 04.02.2019 – 13.01.2020
Alokace výzvy: 1 mld. Kč

Aktivity a výdaje:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
Vhodní žadatelé: Kraje obce, státní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající, a další.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.

OPŽP 1.4: Preventivní protipovodňová opatření

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

OPŽP 2.2: Snižování emisí

V prioritní ose 2.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.
 

OPŽP 2.3: Systémy pro sledování ovzduší

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.
 

OPŽP 3.1: Prevence vzniku odpadů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.
 

OPŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

  114. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 (9:00) – 2.12. 2019 (20:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: 3.2.2 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
Stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, letáky, brožury, webové stránky, propagační videa. zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání. zpracování CBA a analýzy potenciálu produkce odpadů (materiálů)
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, kraje, obce, VŠ, výzkumné organizace atd.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR

126. výzva, kolová

Příjem žádostí: 2.9.2019 (9:00) – 3.2.2020 (20:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Stavební práce a související služby, nákup hmotného i nehmotného majetku, zkoušky aj.
Vhodní žadatelé: PO, FO, kraje, obce, města, příspěvkové organizace, výzkumné instituce atd.
Míra podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR

134. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 2.9.2019 (9:00) – 1.9.2020 (20:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) - v rámci této výzvy bude možné podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem.
Stavební práce a související služby, nákup hmotného i nehmotného majetku, zkoušky aj.
Vhodní žadatelé: PO, FO, kraje, obce, města, příspěvkové organizace, výzkumné instituce atd.
Míra podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR

OPŽP 3.3: Rekultivace staré skládky

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 4.1: Chráněná území

129. výzva, průběžná - Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

Příjem žádostí: 01.02.2019 – 31.10.2019
Alokace výzvy: 130 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000, Péče o nelesní stanoviště, péče o lesní společenstva, péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, a další.
Vhodní žadatelé: Obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající, a další.
Míra podpory: Až 100 % celkových způsobilých výdajů, dle typu opatření.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje: 50 mil. EUR

 

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

87. výzva

Příjem žádostí: 16. 1. 2017 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 45 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit biodiverzitu - prevence šíření a omezování výskytu ivazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.

 

130. výzva, průběžná - Posílení biodiverzity

Příjem žádostí: 01.02.2019 – 31.10.2019
Alokace výzvy: 170 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Péče o vzácné druhy, cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. Speciální péče o vzácné biotopy cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající, a další.
Míra podpory: Až 100 % celkových způsobilých výdajů, dle typu opatření.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 100 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje: 50 mil. EUR

 

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

88. výzva - výsadba na nelesní půdě

Příjem žádostí: 16. 1. 2017 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 160 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit přirozené funkce krajiny - vytváření, regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků, výsadba na nelesní půdě, založení biocenter, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Až 100 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.

 

131. výzva, průběžná - Posílení přirozených funkcí krajiny

Příjem žádostí: 01.02.2019 – 31.10.2019
Alokace výzvy: 300 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zprůchodnění migračních bariér, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů apod. Zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající, a další.
Míra podpory: Až 100 % celkových způsobilých výdajů, dle typu opatření.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje: 50 mil. EUR

   

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň

115. výzva - posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech

Příjem žádostí: 1. 8. 2018 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 119 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

132. výzva, průběžná - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Příjem žádostí: 01.02.2019 – 31.10.2019
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, a další.
Míra podpory: Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje: 50 mil. EUR

OPŽP 5.1: Zateplování veřejných budov

121. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 2. 5. 2019 – 3. 2. 2020
Alokace výzvy: 2,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní zateplení veřejných budov včetně výměny zdroje, instalace OZE, příp. samostatná výměna zdroje s výkonem do 5 MW, stavební práce, dodávky a služby spojené s projektem.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: dotace 35 % až 50 % v závislosti na předpokládané úspoře energie.
Výše podpory: min. výše způsobilých výdajů 100 tis. Kč.

OPŽP 5.2: Pasivní veřejné budovy

61. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 31. 10. 2019
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: 30 %.
Výše podpory: způsobilé výdaje min. 100 tis. Kč, max. 50 mil. € na projekt.
Stav žádostí: k 21. 8. 2018 podáno 15 žádostí o 462 mil. Kč.

OPŽP 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

135. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 2. 5. 2019 – 3. 2. 2020
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní zateplení veřejných budov včetně výměny zdroje, instalace OZE, příp. samostatná výměna zdroje s výkonem do 5 MW, stavební práce, dodávky a služby spojené s projektem.
Vhodní žadatelé: org. složky státu, státní příspěvkové organizace, v.v.i.
Míra podpory: dotace 35 % až 50 % v závislosti na předpokládané úspoře energie.
Výše podpory: min. výše způsobilých výdajů 100 tis. Kč.

OPŽP 6.1: ZAJISTIT ŘÁDNÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ADMINISTRACI

90. výzva 

Specifický cíl: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Zaměření: technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP.
Žadatelé: řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 5. 5. 2017 do 30. 12. 2023.
Alokace: 1,235 mld. Kč.