EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 15.02.2021

Očekávané výzvy na rok 2020 podle harmonogramu MŽP z 15.02.2021

Program         Příjem žádostí        Alokace

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

155. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 15.12.2020 (09:00) – 30.06.2021 (20:00)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, 3 - městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů
 
   

 

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

110. výzva, průběžná  - Prevence škod

Příjem žádostí: 01.12. 2017 - 30.06. 2021
Alokace výzvy: 40 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (vlk, rys, medvěd, jestřáb). Ohradníky, ploty, fotopasti, pořízení pasteveckého psa, ochranné sítě apod.
Vhodní žadatelé: fyzické osoby a podnikatelé působící v oblasti zemědělské prvovýroby
Míra podpory: Max. 100 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 100 tis. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.

 

OPŽP 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

152. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 01.07.2020 (9:00) - 31.05.2021 (20:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. V rámci specifického cíle nemohou být podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
Vhodní žadatelé: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
Míra podpory: 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 85 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu. 
Výše podpory:  Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).