EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 13.9. 2016

Očekávané výzvy na rok 2016 podle harmonogramu MŽP z 13.9.2016

Program

Plánované

    vyhlášení     

        Příjem žádostí        Alokace
1.1 Odpadní vody z komunálních zdrojů 15.9.2016 17.10.2016 - 19.1.2017 (jen ČOV) 117 mil. Kč
  15.9.2016 17.10.2016 - 19.1.2017 4 235 mil. Kč
1.2 Pitná voda 15.9.2016 17.10.2016 - 19.1.2017 1 411 mil. Kč
1.3 Povodňová ochrana intravilánu 31.10.2016 1.11.2016 - 5.1.2017 1 294 mil. Kč
1.4 Preventivní protipovodňová opatření 31.10.2016 1.11.2016 - 5.1.2017 176 mil. Kč
2.3 Zlepšit systém vývoje kvality ovzduší 15.10.2015 15.10.2015 - 14.10.2016 235 mil. Kč
3.1 Prevence vzniku odpadů 1.8.2016 1.9.2016 - 30.11.2016 118 mil. Kč
3.2 Využití odpadů 1.8.2016 1.9.2016 - 30.11.2016 2 176 mil. Kč
3.4 Inventarizace a sanace kontaminací 16.9.2016 1.10.2016 - 31.12.2016 588 mil. Kč
3.5 Snížení environmentálních rizik 15.10.2015 15.10.2015 - 14.10.2016 71 mil. Kč
4.1 Chráněná území 30.5.2016 30.5.2016 - 31.12.2017 (jen kraje) 250 mil. Kč
  30.9.2016 30.9.2016 - 30.11.2016 106 mil. Kč
4.2 Posílit biodiverzitu 30.9.2016 30.9.2016 - 30.11.2016 120 mil. Kč
4.3 Přirozené funkce krajiny 19.6.2015 14.8.2015 - 31.12.2016 500 mil. Kč
  19.6.2015 14.8.2015 - 31.12.2017 1 250 mil. Kč
  15.8.2016 15.8.2016 - 17.10.2016 432 mil. Kč
4.4 Sídelní zeleň 15.8.2016 15.8.2016 - 17.10.2016 576 mil. Kč
5.1 Zateplování veřejných budov 1.7.2016 1.9.2016 - 20.12.2016 6 666 mil. Kč
5.2 Pasivní veřejné budovy 15.10.2015 15.10.2015  - 14.10.2016 500 mil. Kč

OPŽP 1.1: Odpadní vody z komunálních zdrojů

42. výzva - výstavba kanalizace

Specifický cíl: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Zaměření: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, výstavba modernizace a intenzifikace ČOV.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 4 mil. Kč, ČOV 1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 17. října 2016 do 19. ledna 2017.
Alokace: 3 600 mil. Kč.

38. výzva - odstraňování fosforu

Specifický cíl: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Zaměření: dodávky a instalace technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod, přičemž u čistíren odpadních vod nad 10 000 EO pouze technologie oddílného srážení fosforu s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l, realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 50 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 17. října 2016 do 19. ledna 2017.
Alokace: 100 mil. Kč.

OPŽP 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

43. výzva

Specifický cíl: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
Zaměření: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
Žadatelé: veřejná sféra, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % matejku veřejnými subjekty
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 3 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 17. října 2016 do 19. ledna 2017.
Alokace: 1 200 mil. Kč.

OPŽP 2.3: Systémy pro sledování ovzduší

17. výzva

Specifický cíl: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt.
Zaměření: výstavba a obnova systémů vč. integrovaných a společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší, rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší, realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.
Míra podpory: dle jednotlivých aktivit.
Příjem žádostí: od 15. října 2015 do 14. října 2016.
Alokace: 235 mil. Kč.

OPŽP 3.1: Prevence vzniku odpadů

40. výzva

Specifický cíl: Prevence vzniku odpadů.
Zaměření: předcházení vzniku komunálních odpadů (biologicky rozložitelných odpadů, textilního odpadu).
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 15. září 2016 do 30. listopadu 2016.
Alokace: 100 mil. Kč.

OPŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

41. výzva 

Specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
Zaměření: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; pro materiálové využití odpadů; na energetické využití odpadů; pro nakládání s benezepčními odpady.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace. min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 1. září 2016 do 30. listopadu 2016.
Alokace: 1,85 mld. Kč.

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

44. výzva 

Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.
Zaměření: realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, vysoké školy.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 1. října 2016 do 6. ledna 2017.
Alokace: 500 mil. Kč.

OPŽP 3.5: Environmentální rizika

18. výzva

Specifický cíl: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
Zaměření: zařízení pro zvýšení bezpečnosti, vytvoření informačních systémů podporujících management chemických látek, vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik, technologie pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).
Žadatelé: veřejná sféra, nestátní neziskové organizace, církve.
Podpora: dotace.
Míra podpory: max. 85 %, min. realizační výdaje 0,1 mil. Kč.
Příjem žádostí: od 15. října 2015 do 14. října 2016.
Alokace: 71 mil. Kč.

OPŽP 4.1: Chráněná území

9. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016.
Alokace: 750 mil. Kč.

31. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: kraje.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 30. května 2016 do 31. prosince 2017.
Alokace: 250 mil. Kč.

48. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: veřejná a podnikatelská sféra mimo kraje, AOPK ČR, Správa NP, Správa jeskyní ČR.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 30. září 2016 do 30. listopadu 2017.
Alokace: 90 mil. Kč.

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

49. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: péče o cenná stanoviště a vzácné druhy a jejich biotopy, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy, předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 30. září 2016 do 30. listopadu.
Alokace: 102 mil. Kč.

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

13. výzva - renaturace vodních toků

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2017.
Alokace: 1 250 mil. Kč.

14. výzva - zprůchodnění migračních bariér

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvoje technické infrastruktury. 
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016.
Alokace: 500 mil. Kč.

32. výzva 

Specifický cíl: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit voní režim krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvoje technické infrastruktury; vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur; revitalizace a podpora sanovné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilzačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů; zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů; realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpromalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a daptaci na změnu klimatu.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. srpna 2015 do 17. října 2016.
Alokace: 367 mil. Kč.

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň

33. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu a zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Zaměření: zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, obnova a zakládání doprovodných vodních prvků.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 60 %.
Příjem žádostí: od 15. srpna 2016 do 17. října 2016.
Alokace: 345,5 mil. Kč.

OPŽP 5.1: Zateplování veřejných budov

39. výzva

Specifický cíl: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Zaměření: zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště, využití technologií pro nízkoemisní a obnovitelné zdroje tepla a odpadní teplo u veřejných budov, včetně využití metody EPC.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, církve.
Podpora: dotace a případně finanční nástroj (zvýhodněný úvěr), min. způsobilé výdaje 100 tis. Kč.
Míra podpory: dotace max. 40 % ze způsobilých výdajů, + 10 % v případě využití EPC, kombinace s finančním nástrojem max. 100 % ze způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 1. září 2016 do 20. prosince 2016.
Alokace: 6 666 mil. Kč.

OPŽP 5.2: Pasivní veřejné budovy

20. výzva

Specifický cíl: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.
Zaměření: vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy.
Podpora: dotace na vícenáklady ve výši 2 500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy objektu, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 40 % ze způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 15. října 2015 do 14. října 2016.
Alokace: 500 mil. Kč.