EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy IROP 31. 1. 2020

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2019-20 z 20. 11. 2019 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV není známo 4000 mil. Kč


 

IROP 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

93. výzva, kolová - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

Příjem žádostí: 01/2020  – není známo
Alokace výzvy: 839 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup silničních nízkoemisních vozidel a bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6 (nízkoemisní vozidla), nebo elektřinu či vodík (bezemisní vozidla).
Vhodní žadatelé: Kraje, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem (pouze Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)
Míra podpory: Max. 85 % dopravci, max. 90 % kraje
Výše podpory: Min. 5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč

IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​
 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​

IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​

IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II, 75. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 30. 06. 2017 – 15. 07. 2021
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.
Vhodní žadatelé: NNO, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované a zakládané, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu.
Míra podpory: 85 %
Výše podpory:  způsobilé výdaje min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

 

IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.